Ciekawostki Historyczne
Dwudziestolecie międzywojenne

Dlaczego naprawdę doszło do Rzezi Wołyńskiej?

Łatwo zrzucić odpowiedzialność na wojnę stępiającą ludzkie odruchy, na bestialstwo wroga i grzechy nacjonalizmu. Czy to jednak już całe wytłumaczenie ogromu zbrodni dokonanej w 1943 roku?

W dyskusji o przyczynach zbrodni wołyńskiej padają najróżniejsze argumenty. Po stronie ukraińskiej zwraca się uwagę na trudną sytuację ukraińskiej mniejszości narodowej w II Rzeczypospolitej. Rzeczywiście – Polska nie wprowadziła autonomii na terenie Galicji Wschodniej, do czego zobowiązywały ją ustalenia z państwami Ententy. Licząca między 4,5, a 6 milionów ludności mniejszość ukraińska w II RP zaznawała rozmaitych upokorzeń.

Przykładowo – liczba ukraińskich szkół pomiędzy 1924 a 1938 rokiem spadła z 2558 do 461 placówek. Stosowanie przez władze polskie w odpowiedzi na działalność sabotażową ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialności zbiorowej (jak podczas pacyfikacji w 1930 roku) czy rozmaite akcje „wzmacniania polskości” (burzenie cerkwi na Chełmszczyźnie w 1938 roku) z pewnością nie sprzyjały lojalności ukraińskiej mniejszości wobec państwa.

Na konflikt narodowe nakładały się różnice społeczne. Ludność ukraińska była na ogół gorzej sytuowana i słabiej wykształcona. Polacy mieli też tendencję, jak zauważa czeski pastor Jan Jelinek, którego słowa przywołuje Witold Szabłowski w książce „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia„, do pychy i pogardliwego traktowania innych nacji. Pastor opowiadał:

Po zajęciu Zaolzia zaczęli traktować nas [Czechów z Wołynia] dokładnie tak, jak wcześniej traktowali Ukraińców. Ukraińcy często słabo mówią po polsku, ale w urzędach tego od nich wymagali. Jak ktoś nie mówił, pani urzędniczka udawała, że nie rozumie. Robili tak, pomimo że Polaków na Wołyniu było bardzo mało! Czytałem w gazecie, że tylko 16 procent. A Ukraińców – prawie 70.

Pomnik upamiętniający zburzenie cerkwi św. Anny w Międzylesiu 14 lipca 1938. Takie akcje sprawiały, że Ukraińcy żyjący w II RP nie traktowali tego państwa jak swojej ojczyzny, lecz okupanta (autor: Loraine, lic.: CC BY-SA 4.0).

Pomnik upamiętniający zburzenie cerkwi św. Anny w Międzylesiu 14 lipca 1938. Takie akcje sprawiały, że Ukraińcy żyjący w II RP nie traktowali tego państwa jak swojej ojczyzny, lecz okupanta (autor: Loraine, lic.: CC BY-SA 4.0).

Taka postawa, wynikająca z buty i poczucia wyższości, budziła w pogardzanych nienawiść do Polaków. Należy jednak pamiętać, że choć sytuacja Ukraińców w Polsce była trudna, to ciągle pozostawała lepsza niż w Rumunii (o Związku Sowieckim nawet nie wspominając). Podpowiada nam to, że bezpośrednich przyczyn zbrodni wołyńskiej należy szukać gdzie indziej.

„Twórcza przemoc”

Wiele danych wskazuje na to, że przyczyny ludobójstwa na Wołyniu ściśle wiążą się z ideologią ukraińskiego nacjonalizmu integralnego. Najważniejszym ideologiem tegoż był Dmytro Doncow. Myśliciel ten w 1926 roku wydał we Lwowie swoje opus magnum – „Nacjonalizm”.

W pracy tej Doncow ugruntował pogląd o „twórczej przemocy”, stanowiącej jeden z niezbędnych elementów nacjonalizmu. Ideolog twierdził też, że liberalna polityka etniczna charakteryzowała „słabe rasy”, a podczas walki o „samoutwierdzenie” nie powinny być zauważane „żadne kaprysy mniejszości narodowych”.Publicystyka Doncowa nie posiadała jednoznacznie antypolskiej wymowy. Próżno w niej szukać również konkretnych planów działania względem wrogich z punktu widzenia ukraińskiego nacjonalizmu narodów. Twórczość Doncowa była raczej ideologicznym manifestem, który na język praktyki politycznej przełożyli inni.

Konserwatyści starszego pokolenia i młodzi gniewni

Nimi byli radykalni działacze młodego pokolenia działający w Krajowej Egzekutywie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Powstała w lutym 1929 roku na skutek połączenia się kilku mniejszych nacjonalistycznych organizacji OUN stawiała sobie za cel zdobycie państwa ukraińskiego szlakiem rewolucji narodowej.

Na gruncie realnej polityki organizacja orientowała się głównie przeciwko Polsce, często uciekając się do działalności terrorystycznej i sabotażowej. Pod względem ideologicznym OUN była organizacją zróżnicowaną. Skupieni na emigracji działacze starszego pokolenia, pamiętający poprzedni zryw niepodległościowy, charakteryzowali się mniejszym radykalizmem, aniżeli dorastająca w Galicji Wschodniej młodzież.

Pierwsza z wymienionych grup była niejednolita. Oprócz radykałów, można było znaleźć tam postaci o poglądach zbliżonych do konserwatyzmu, takie jak Dmytro Andrijewski czy Jewhen Onacki. Działacze ci otwarcie sprzeciwiali się terrorowi, okrucieństwu wobec wrogów oraz apelowali o współpracę OUN z legalnymi partiami ukraińskimi.

Dmytro Doncow stał się głównym ideologiem ukraińskich nacjonalistów. W swoim opus magnum - "Nacjonalizm" sformułował pogląd o "twórczej przemocy" (domena publiczna).

Dmytro Doncow stał się głównym ideologiem ukraińskich nacjonalistów. W swoim opus magnum – „Nacjonalizm” sformułował pogląd o „twórczej przemocy” (domena publiczna).

Zupełnie innymi kategoriami myśleli kształtujący się w Galicji Wschodniej pod wpływem idei Doncowa młodzi radykałowie. Ich intelektualną konstrukcję znakomicie obrazują słowa Stepana Bandery, wypowiedziane podczas procesu lwowskiego w 1936 roku. Przyszły lider OUN-B mówił:

OUN ceni wartość, ludzkiego życia, bardzo ją ceni, ale nasza idea jest tak wielka, że jeżeli mowa o jej realizacji, to nie jednostki, nie setki, a miliony ofiar należy poświęcić, aby ją zrealizować.

Ideą, która przyświecała radykalnemu skrzydłu OUN było powołanie nacjonalistycznego imperium, sięgającego od Nowego Sącza po Morze Kaspijskie i posiadającego rozległe wpływy w Azji.

Zobacz również:

Jak rozwiązać „kwestię polską”?

Możliwość realizacji swojego ideału działacze OUN widzieli w upadku porządku wersalskiego na skutek ogólnoeuropejskiego konfliktu zbrojnego. Rewizjonistyczne działania faszystowskich Włoch i nazistowskich Niemiec sprawiły, że perspektywa wojny europejskiej w drugiej połowie lat trzydziestych stała się realna.

Dla Stepana Bandery życie milionów ofiar było niczym w porównaniu z wielką ideą, którą głosił (autor: Alexey Marenko, lic.: CC BY-SA 3.0).

Dla Stepana Bandery życie milionów ofiar było niczym w porównaniu z wielką ideą, którą głosił (autor: Alexey Marenko, lic.: CC BY-SA 3.0).

Sytuacja ta nadała nowy impuls tworzeniu koncepcji politycznej ukraińskiego nacjonalizmu. Tym razem ważnym zagadnieniem był stosunek wobec mniejszości narodowych w przyszłym państwie ukraińskim. W 1939 roku w Paryżu ukazała się praca najbardziej radykalnego działacza OUN starszego pokolenia, Mykoły Sciborskiego, zatytułowana „Kwestia Agrarna”.

Oprócz zagadnień związanych z podziałem ziemi Sciborski omawiał metody, którymi należy się posłużyć w celu cofnięcia następstw kolonizacji ziem ukraińskich przez „wrogi element”. Zdaniem działacza większość moskiewsko-polskich, i innych przybłędów miała zostać zlikwidowana już podczas trwania ukraińskiej rewolucji narodowej. Pozostali, którym udałoby się przeżyć, powinni zostać poddani przymusowej deportacji.

Obok Bandery i Szuchewycza

W tym samym czasie kwestia mniejszości omawiana była podczas przygotowań do II Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów (odbył się w Rzymie w sierpniu 1939 roku). Osobą odpowiedzialną za to zadanie był Jarosław Stećko. Postać ta wymaga nieco więcej uwagi z racji na jej późniejsze losy.

Mykoła Sciborski uważał, że "obcy element" na terenie przyszłej Ukrainy musi zostać "zlikwidowany" . Na zdjęciu pierwszy z prawej, w towarzystwie H. Łysiuka, J. Konowalca i I. Rudakiwa w Paryżu, 1929 r. (domena publiczna).

Mykoła Sciborski uważał, że „obcy element” na terenie przyszłej Ukrainy musi zostać „zlikwidowany” . Na zdjęciu pierwszy z prawej, w towarzystwie H. Łysiuka, J. Konowalca i I. Rudakiwa w Paryżu, 1929 r. (domena publiczna).

W czerwcu 1941 roku Stećko został premierem, powołanego z inicjatywy OUN-B „odnowionego Państwa Ukraińskiego”. Później, na emigracji, pełnił przez wiele lat funkcję przewodniczącego Zagranicznych Formacji OUN. Bez cienia przesady można więc uznać go za najważniejszego obok Stepana Bandery i Romana Szuchewycza działacza OUN-B.

W przeddzień wybuchu II wojny światowej Stećko pisał, że kwestia mniejszościowa na Ukrainie powinna przestać istnieć. Widział on przy tym trzy ścieżki do osiągnięcia takiego celu: asymilację, deportacje oraz „środki fizyczne”. O tym, co mogło się kryć pod ostatnią z proponowanych przez Stećką metod, wiele mówią nam poglądy innego radykalnego działacza młodszego pokolenia, Mychajły Kołodzińskiego.

W powstałej w 1938 roku Wojennej Doktrynie Ukraińskich Nacjonalistów przewidywał, że podczas wywołanego przez OUN powstania narodowego nadarzy się okazja do „oczyszczenia Ukrainy z obcego wrogiego elementu”. Zdaniem Kołodzińskiego, Polacy czyniący opór mieli zginąć w walce, a pozostali: zostać sterroryzowani i wypędzeni za Wisłę.

Od Dmytrowej do Wołynia

Tak naprawdę, to do czego nawoływali działacze OUN już się działo. Póki co, w niemal niezauważalny sposób. Jak wynika ze wspomnień krajowego działacza OUN Bohdana Kazaniwskiego, w 1937 roku oddział ukraińskich nacjonalistów zmusił do porzucenia dobytku polskich kolonistów mieszkających nieopodal wsi Dmytrowa. Polacy wyjeżdżali pod groźbą śmierci.

Kiedy rozpoczęła się wojna polsko-niemiecka akcje OUN nabrały większego rozmachu. Według przytaczanych przez Grzegorza Motykę danych, organizacji od 29 sierpnia do 23 września 1939 roku w akcjach dywersyjnych OUN zginęło 796 Polaków.

Według wspomnień wspomnianego już czeskiego pastora z wsi Kupiczów, przytaczanych przez Witolda Szabłowskiego w książce „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”: Ukraińcy od początku wojny powtarzali, że Ukraina będzie oczyszczona od wszystkich innych nacji. Że będzie jak łza.

Zniszczenie polskiej państwowości nie stworzyło jeszcze warunków, w których wizja ukraińskich radykałów mogła być wcielona w życie. Pomimo iż masowe sowieckie zsyłki na Syberię pogłębiły brak szacunku względem ludzkiego życia, to totalitarny charakter ZSRR nie pozostawił żadnego miejsca dla działalności OUN-B.

Roman Szuchewycz (siedzi drugi z lewej) w towarzystwie innych członków batalionu Nachtigall (źródło: "Ukrainska Pravda",domena publiczna).

Roman Szuchewycz (siedzi drugi z lewej) w towarzystwie innych członków batalionu Nachtigall (źródło: „Ukrainska Pravda”,domena publiczna).

Gdy życie ludzkie traci wartość

Wkroczenie Niemców zmieniło sytuację o 180 stopni. Unicestwienie ludności żydowskiej do reszty zdefraudowało wartość ludzkiego życia. Jakiekolwiek silne struktury państwowe na dawnych kresach II RP przestały istnieć. Amerykański historyk Timothy Snyder słusznie zwraca uwagę, że czynnik ten przyczynił się do tego, że Holokaust nabrał tam skali większej niż w jakiekolwiek innej części okupowanej Europy.

Stworzone przez Niemców warunki sprzyjały urzeczywistnieniu radykalnych wizji ukraińskich nacjonalistów. Uruchomiona przez hitlerowców maszyna śmierci pozwalała również jej uczestnikom na przejście swoistego „chrztu bojowego”. Jej uczestnikami byli też Ukraińcy służący w policji pomocniczej. W marcu i kwietniu 1943 roku zdezerterowali oni ze służby, a następnie dołączyli do UPA. W tym czasie banderowcy przeprowadzali już pierwsze „antypolskie akcje”.

Zamordowani Polacy w Lipnikach (domena publiczna).

Zamordowani Polacy w Lipnikach (domena publiczna).

Witold Szabłowski niewątpliwie ma rację, gdy opisując losy tych, którzy na Wołyniu ratował swoich sąsiadów, pisze: Nie morduje nacja, ani religia. Mordować może człowiek i to człowieka należy winić. Należy winić człowieka jako twórcę ideologii, która wyobrażoną „naszą sprawę” postrzegała jako ważniejszą, aniżeli ludzkie życie.

Ideologią tą na pewno nie była ukraińska idea narodowa. Co więcej, sprzeciwiali się jej nawet niektórzy działacze OUN. Ale ideologią tą na pewno był destruktywny odłam ukraińskiego nacjonalizmu, który należy wiązać między innymi z nazwiskami Doncowa, Sciborskiego, Stećki, Kołodzińskiego i Bandery.

Wybrana bibliografia

 1. Jarosław Hrycak, Strasti za nacionalizmom. Stara istorija na nowyj ład, Kijów 2011.
 2. Anatolij Kentij, Zbrojnyj czyn ukrajinśkych nacinalistiw 1920-1956. Istoryko-archiwni narysy, t. 1, Kijów 2005.
 3. Grzegorz Motyka, Ukraińska partyzantka 1942-1960 r., Warszawa 2006.
 4. Myrosław Shkandrij, Ukrainian nationalism. Politics, Ideology, and Literature, 1929-1956, New Haven-Londyn 2015.
 5. Timothy Snyder, Czarna Ziemia. Holocaust jako ostrzeżenie, Kraków 2015.
 6. Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem, a Stalinem, Warszawa 2011.
 7. Witold Szabłowski, Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia, Kraków 2016.
 8. Roman Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939 r., Lublin 2003.
 9. Roman Wysocki, W kręgu integralnego nacjonalizmu. „Czynny nacjonalizm” Dmytra Doncowa na tle „myśli nowoczesnych” Romana Dmowskiego. Studium porównawcze, Lublin 2014.
 10. Ołeksandr Zajcew, Ukrajinśkyj integralnyj nacionalizm (1920-1930-ti roky). Narysy intełektualnoji istoriji, Kijów 2013.
 11. Andrzej Zięba, Lobbing dla Ukrainy w Europie Międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci polityczni (do roku 1932), Kraków 2010.

KOMENTARZE (139)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pp

Dość kontrowersyjny temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale mimo wszystko Ukraina powinna rozliczyć się z przeszłością, którą chce zakłamywać… Inaczej nie ma mowy o żadnej współpracy!

  jogibaboo

  Polacy również nie maja tendencji do ujawniania niewygodnych kart swojej historii. Wcale nie byliśmy w przeszłości aniołami, a taka jest obecnie teza lansowana.

   Marek

   Masz na myśli coś poza czynami kryminalistów i jakimś zupełnym marginesem mówiąc o „niewygodnych kartach”?

   robert

   zgadza się nikt nie jest aniołem,KAŻDYK COŚ ZA USZOMI MO!TY TEŻ,jednak nikt i nic i nigdy nie usprawiedliwi ludobójstwa inie będzie gloryfikował zwyrodnialców

    maria

    Dokladnie

   Greg

   Na Polaków to teraz wylewa się pomyje przez takich wytresowanych kretynów żydo-komuny.

    Wojna

    Wylewa się pomyje na Polaków ? To Polacy tacy jak ty wylewają te pomyje mając podobne zapatrywania jak naziści czy Bandera. Nie wystarczy wstawić polską flagę w miejsce swastyki i okrzyknąć się prawdziwym Polakiem , prawdziwym patriotą żeby nazizm zmienił się w patriotyzm . Ludzie widzą jak zachowują się uczestnicy marszu wstydu odbywającego się w dzień niepodległości, jak biało czerwonymi flagami zakrywają swastyki na swojej skórze ale nie są w stanie przez dłuższą chwilę utrzymać na wodzy swojej chęci niszczenia wszystkiego wokół , cały ich „patriotyzm” było widać w tym jak zagłuszali uczestniczki powstania Warszawskiego i w tym jak pobili inną . Żałosne pokłosie kiboli i moherowych beretów które gdyby się nie bali to już teraz robili by to co Banderowcy , i nie tylko na Ukraińcach, Żydach, uchodźcach , ale na Polakach którzy nie są tak zakompleksieni i znają swoją wartość, nie potrzebują pomocy w postaci marszowej muzyki , poklepywania po plecach, i kadzenia jacy są wspaniali tacy
    prawdziwi Polacy🥴, prawdziwi patrioci 🤣. Ot hańba polskiego narodu.

  xyz

  A Polska nie powinna,taka cacy?Bezstronna,pokrzywdzona tylko i niewinna??

   zyx

   Jakoś w Polsce nie stawia się pomników sprawcom pogromu w Jedwabnem albo kieleckiego. Natomiast Ukraina cała jest upstrzona pomnikami takich „herojów” jak ludobójca Szuchewycz, Kłaczkiwśky i inne tego rodzaju kanalie.

    cst

    Stanowczo protestuję uznawaniu Polaków za winnych pogromu w Jedwabnem. Dopóki się nie udowodni, kto rzeczywiście stał za tą zbrodnią, nie można osądzać żadnej ze stron. W szczególności Polaków. Dlaczego przerwano ekshumację zwłok ofiar pogromu? Podobno ze względów religijnych, ale skoro tak – dlaczego w ogóle zaczęto tę ekshumację? Skąd pewność że w masowych mogiłach spoczywają Żydzi? O zbrodni w Jedwabnem usłyszeliśmy dzięki J.T. Grossowi, który w swojej książce posługiwał się antypolską retoryką, zeznaniami Żyda, który podobno był świadkiem tej zbrodni, według którego to Niemcy nie brali udziału w tej zbrodni, a Polacy mordowali Żydów tak okrutnie, jak Ukraińcy Polaków na Wołyniu. Jak się okazało błędna jest również liczba ofiar, w rzeczywistości liczba ta wynosiła około 400, u Grossa – 1600.

    Wojtek

    Zdecydowanie!
    Dokonać ekshumacji w Jedwabnem!
    Niech Nauka się wypowie!
    A nie Ideologia!

    nasrudinzorba

    Tzw. pogrom kielecki także nie był popełniony przez Polaków. Warto się dobrze zorientować przed napisaniem czegokolwiek.

    Diak

    Czytamy, że Polacy niszczyli kulturę ukraińską, traktowali ich przedmiotowo, nie pozwalali nauczać we własnym języku, zamykali kościoły, etc. Nie popieram ludobójstwa, ale zastanawiam się jak mieli niby rozmawiać z Polakami. Jakiś owalny stół, okrągły, może wielokątny? Jakieś propozycje? Myślę, że na pewno przy jakimś dobrym meblu Polska zgodziłaby się na poważne ustępstwa, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.

    Polak

    Żyd może napisać prawdę tylko w jednym przypadku, … przez pomyłkę.

    Nico Dem

    Nie stawia się pomników zbrodniarzom z Jedwabnego ani Kielc bo, w pierwszym przypadku byliby to Niemcy z Sonderkomando, a w drugim syjonistyczni Żydzi z UB!

    tamerlan77ua@gmail.com

    UPA i przewodcy, więcej walczyli z Niemcami i komunistami. Nie wszystkie upowcy zgodne byli z takim działaniem!
    Ale oprócz tego nie potrzebno akcentować uwagę i zwalic winu jedynie na UPA, ale i polski szowinizm znęcał sie z ukraińskiej ludnosci , kultury , wiary!
    Niech Polska przyznaje swe odpowiedzialność za Wołyń, wina leży także na Polskich tegoczasnych urządach!

    Zdzisław

    Tym dziadom już tak pozostanie.
    Z nimi jak z Niemcami, bombardować co 50lat

    Pola

    Bardzo dużo czynników przemawiało za tym, że był to czyn niemiecki . A mianowicie warstwowe wprowadzenie ludzi do budynku który potem został spalony: dzieci, kobiety, mężczyzni. Męskie ciała palą się najgorzej. A także świadkowie zdarzenia

  Anonim

  popieram ten pogląd jak świat światem bez rozliczenia z przeszłościa ukrainiec nie będzie polakowi nigdy bratem

   IV Rzeczpospolita

   Świnta prowda. Większego okrucieństwa świat nie widział. 360 makabrycznych sposobów tortur, także dzieci, włącznie z tymi nienarodzonymi, wyjmowanymi z rozcinanych sierpem brzuchów matek. Ok 160 tys ofiar.

   Zdzisław

   Święta prawda to

Anonim

Ludobojstwo to ludobojstwo.
NIe bedzie Ukrainy bez oczyszczenia jej z banderyzmu i pokajania sie za banderowska przeszlosc.

  Gość

  Dokladnie

   Neo

   Z tego co wiem polska odwdzięczyła się Ukrainie oko za oko . Może już czas to
   zakończyć . Ile jeszcze.lat będziemy się w tym taplać czy Polska przeprosiła Ukrainę nie bo jedno i drugie państwo jest zbyt zadufane w sobie bo ciężko powiedzieć tu o honorze . Szkoda tylko tych biednych niewinnych rodzin które zginęły ,ale tak to jest jak światem żądza samce bez skrupułów .

    FCK

    Z tego co wiesz – no to uja tam wiesz.
    A jak nie masz o czymś pojęcia to nie otwieraj głupiego ryja. Zrozumiano, durniu?

    Paweł

    Dokładnie tak. Rozliczeń chcą tylko Polacy z mentalnością banderowca. Ta sama nacjonalistyczno faszystowska, prymitywna dzicz

    Kopernik

    Kompletna bzdura i jesteś kretynem.

    KW

    Jeśli mówimy czy Polska miała ciemne strony na Wołyniu – tak miała
    I nawet jeśli przyjąć teorię że było to powodem Rzezi Wołyńskiej to nie można tym usprawiedliwić bestialskiego sposobu tej Rzezi niczym w czasach średniowiecznych lub wcześniejszych jak plemiona barbarzyńskie
    Wołyń to nie tylko ilość ofiar ale przede wszystkim sposób mordów
    Jeśli mówimy czy Polska przeprosiła – tak przeprosiła począwszy od 24-02-2022 do dzisiaj i to nie słowem a czynem.
    Czy Ukraina przeprosiła – nie nie przeprosiła i w d.pie mam jej przeprosiny skoro po tym co Polacy zrobili zostawiając Wołyń na boku mówi że szykujemy scenę dla aktora Moskwy
    Ale każde cywilizowane państwo pozwala godnie pochować pomordowanych cywili
    Czy Ukraina współpracuje – tylko słowami a mnoży trudności motywując je rozbiórka nielegalnie postawionego w Hruszowicach łuku triumfalnego dla UPA oraz rozbitymi tablicami w Monasterzu – Tablice w Monastyrzu zostały przywrócone – owszem nie w ich pierwotnej treści a dlaczego – bo są tam pochowani bandyci na co dowody znajdują się na stronie ks. Isakowicza Zalewskiego

    Grażka ♥️ B

    Acha Polska z małej a Ukrainą z dużej dla cb litery tak😪😪no to widzę ,że masz problem na pierwszy rzut oka z obiektywnym punkcie widzenia🤬🤬

Kato Starszy

Poza tym uważam, że ukrainę należy zniszczyć!

  Anonim

  Jestem za

  Zbrodnia rodzi zbrodnię, wybaczenie przerywa ten ciąg

  I właśnie pod wpływem takich poglądów, dochodziło do burd i terroru. Zamiast opisać swoją opinię z argumentami, rzuciłeś hasło podburzając dziki tłum. Ja osobiście znam zbyt mało szczegółów, ale ludobójstwo jest zawsze złe i trzeba potępiać takie postawy i skazywać winnych. Oko za oko prowadzi do zamkniętego kręgu zabójstw. Natomiast powinno znaleźć się takich ukrainców, którzy rozsądniej patrzą na historię i są w stanie przyznać się do winy strony ukraińskiej, aby dać do myślenia samym ukraincom. Z tego co mi wiadomo to brak Ukrainie długiej historii, przez co muszą gloryfikować zbrodniarzy w celu zachowania tożsamości narodowej.

Jarek

Najlepiej winić ofiary.

Napiszcie artykuł o tym, jak to ofiary Zagłady są same sobie winne, i zobaczymy, co się stanie z tym portalem.

  WYKLĘCI

  popieram Twoje słowa ten Niemiecki portal coraz więcej sobie pozwala

   machiavelli

   Myślałem, że dowiem się co takiego Polacy zrobili Ukraińcom, że ci dokonali ludobójstwa na sąsiadach. Z początku tekstu dowiedziałem się, że:
   1. Ograniczono liczbę szkół ukraińskich i rozbierano lub przerabiano cerkwie na katolickie (choć wcześniej katolickie przerabiano na prawosławne więc częściowo była to rewindykacja) . Łącznie zlikwidowano ok. 30% świątyń prawosławnych. W 1914 na ziemiach polskich funkcjonowało 630 cerkwi zlokalizowanych w dawnych obiektach unickich oraz 240 powstałych poprzez zajmowanie kościołów rzymskokatolickich. W toku akcji rewindykacyjnej katolicy przejęli 175 cerkwi pierwotnie unickich oraz 140 urządzonych w dawnych kościołach obrządku łacińskiego. W posiadaniu prawosławnych pozostało odpowiednio 350 i 80 budynków.
   2. Stosowano „odpowiedzialność zbiorową za działalność sabotażową ukraińskich nacjonalistów”…już myślałem, że dochodziło do jakiś pogromów jak to robili Niemcy mszczący się za ataki AK ale wygooglałem, że te straszliwe prześladowania to „Pacyfikacja Małopolski Wschodniej” w 1930r. Wtedy po 191 ukraińskich akcjach sabotażowych i nasilającej się bandyterce Piłsudski rozkazał przeszukanie domów i areszty. W czasie rewizji ujawniono 1287 sztuk broni długiej, 566 rewolwerów, 398 bagnetów, 31 granatów, kilkadziesiąt metrów lontu oraz 99,8 kg materiałów wybuchowych. Nieposłusznych batożono. Według ukraińskich źródeł od pobicia zmarło od 7 do 35 osób. Polskie dane dowodzą, że podczas pacyfikacji nie oddano ani jednego strzału i nie zanotowano ani jednego wypadku śmierci. Zatrzymano 1739 osób, z czego wypuszczono 569, a 1143 przekazano do dyspozycji sądów. Tylko 25-30% oskarżonych otrzymało niewielkie wyroki, pozostałych uniewinniono. No straszne te reperkusje…
   3. „Ludność ukraińska była na ogół gorzej sytuowana i słabiej wykształcona” – no, to tak jak obecnie gdy 2mln ukraińskich uchodźców pracuje w Polsce zwykle fizycznie. Chyba czas się zacząć bać jeśli taki powód wystarcza?
   4. Pani urzędniczka udawała, że nie rozumie po ukraińsku. Wolała obsługiwać po polsku. –
   bez komentarza. Mistrzowskie wyjaśnienie xD

   Te powody są tak poważne, że dochodzę do jednego wniosku: That’s Enough Internet for Today

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    Dziękujemy za obszerny komentarz i przytoczenie całych fragmentów – znamy jednak tekst, który został opublikowany na portalu. Jeśli brakuje Panu rozwinięcia i większej ilości informacji, których nie sposób wyczerpać w jednym artykule, odsyłamy do bibliografii, która znajduje się na ostatniej stronie. Pozdrawiamy.

    Były uczeń szkoły podstawowej, gdzie były lekcje historii

    Komentując krytycznie publikację, jakoś dziwnie nie zauważasz wspomnianej tam pysze Polaków wobec Ukraińców. Zatem pomyśl, dlaczego POLSCY chłopi bardzo podobnie (acz nie tak licznie) mordowali POLSKĄ szlachtę w Galicji w 1846 roku ?

    Jontek

    Szkoda w takim razie, że Polacy walczyli o niepodległość, skoro pod zaborami też nas jakoś nie mordowano zbiorowo, tylko wynaradawiano. Bylibyśmy teraz jakimiś fajnymi Austriakami, Niemcami albo Rosjanami. Tak samo jak ty myśleli nasi zaborcy. Podpowiem, że ludziom nie podoba się, jak ktoś go traktuje na jego własnych ziemiach jak przygłupa i udaje że nie rozumie, gdy tubylec posługuje się własnym językiem, a nie językiem panów, wykorzystuje jego zasoby naturalne i ludzkie, etc. Pomyśl czasem, zanim zaczniesz wesołkować.

    Krystyna

    W punkt. Mądrze i merytorycznie

   Prawusy dostały za swoje

   Wy prawusy jesteście tłukami – najłatwiej się wybielać siedząc we własnym majonezie na weselu nie?Nie znacie innych kultur, ba nie znacie nawet innych regionów Polski! Jesteście nietolerancyjni więc dostaliście za swoje. A teraz idź do płotu sprawdz czy Murzyn nie ujada.
   Mieszkalam 5 lat w Małopolsce -brzydze się tym regionem i waszą mentalnośćią, macie kompleks przez Niemców, którym się powodzi, macie JAD i robicie innym „Trędowatą” pieprzone prawusy!

    Anonim

    Jesteśmy nietolerancyjni więc dostaliśmy za swoje? I to jest powód żeby w tak okrutny sposób mordować ludzi ?!!! Przeczytaj 362 metody tortur stosowanych przez UPA to może wtedy przestaniesz ich bronić ukraińska k**wo . A jak ci coś w Polsce nie pasuje to wypad na Ukrainę lewaku

Tyson

Mam wiele pretensji do przywódców Ukrainy i Ukraińców którzy popierają banderowców a Polakom wtedy odbijało i teraz tež ale uważam że rząd Ukrainy ma przeprosić nas wołyniaków

  Marek

  „Polakom odbijało” ???

Stanisław Olejnik

Burzenie cerkwi,zamykanie szkół itp , odpowiedzialność spada na władzę i kościół że do tego doprowadzili.Nic to nie usprawiedliwia UPA od mordowania w tak okrutny sposób nie winnych ludzi Polaków i Ukraińców

  Marek

  To akurat jest fakt, że przyczyny Ludobójstwa Wołyńskiego należy się dopatrywać jedynie w nienawistności skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego.

   peciu

   jasne ponizani lekcewazeni upokarzani w koncu nie wytrzymali a nienawisc do polakow siegla zenitu i sprawa sie rypla bez powodow to raczej by nie wycinali polakow w pien

    Anonim

    No tak ci ukraińcy to zawsze kiedy mają poparcie Niemców to są silni i odważnie. Ale wystarczy że zabraknie poparcia i Niemców i już z tych „bohaterów” ulatuje całą odwagą. Może trochę przesadziłem bo UPA, w 1943 była na tyle „odważna”, że mordowała, Polskich chłopów, bo głównym wrogiem tej „bohaterskiej armii” były KOBIETY i DZIECI, oraz nieliczni mężczyźni, bo młodych i silnych, wcielonego do Rosyjskiej armii, wywieziono na Syberię, albo włączono do Rosyjskich oddziałów partyzanckich.

    Nico Dem

    Widzę, gościu, że niczego nie zrozumiałeś. Więc albo nie przeczytałeś wcale artykułu, albo głupio trollujesz.
    Żadna z wymyślonych, przez jakichś mendrków, przyczyn rzezi wołyńskie nie jest prawdziwa, a JEDYNĄ PRZYCZYNĄ LUDOBÓJSTWA, którego dopuścili się UKRAIŃCY na WSZYSTKICH mniejszościach w Galicji wschodniej, była ZBRODNICZA IDEOLOGIA RASISTOWSKA!!! Porównywalna tylko z niemieckim nazizmem i sowiecką bolszewią!
    Porównywanie tych trzech ludobójczych, narodowych ideologii z polskim, cywilizowanym nacjonalizmem jest kompletną umysłową aberracją!!! Poza tym, że jest CELOWYM fałszowaniem historii i ewidentną manipulacją dla słabych umysłów.

  Wiesława Szolle

  Krótko i mądrze Pan to napisał

Anonim

A ja myślałem że to ludobójstwo i tyle nieważne kto i dlaczego bo juz po fakcie! !!! Mordowali Polaków i tyle i za takie czyny będą czyny! !!!

Marcin

Temat ciągle żywy, ale nie wiem, co mogłoby się stać, żeby przestał dzielić. Teraz wychodzi film „Wołyń” – ciekawe jak to pokaże.

Jak dla mnie, to ten temat będzie gorący bez względu na fakty, bo i Polsce i na Ukrainie używa się go jako argumentu politycznego.

Redakcja

Dyskusja jak zawsze toczy się także na facebooku:
https://www.facebook.com/ciekawostkihistoryczne/posts/1399779730050682

Dorota C.: „Nie widze tu żadnego usprawiedliwiania. Odebrałam artykuł jak próbę przemyślenia okoliczności, które skłoniły Ukraińców do tak bestialskiej reakcji. Kropla drąży skałę a msciwosc ludzka jest nieprzewidywalna. Szczególnie podsycana ideologicznie, latami umacniania przez nienawiść. Ukraińcy rzeczywiście czuli się przez Polaków osaczeni. W tamtym okresie na własnym terytorium byli marginalizowani. Sytuacja sprzyjala wiec tworzeniu tej atmosfery. We własnej ocenie były to bojówki wyzwalajace naród spod wrogich wpływów. I radykalizowaly się coraz bardziej. Kipialy chęcią zemsty. Tak! To chore! I dla takich zachowan nie ma i nie powinno być usprawiedliwienia! Ale ani nie daje to obrazu wszystkich Ukraińców ani nie pokazuje że to Polacy są temu winni. Niepokoi fakt, ze dzisiejsza Ukraina popiera i chwali tą zbrodnię. Ale zamiast się pienic pomyślcie. Dziś u nas też tworzą się radykalne grupy. (…)”

Natalia C.: „Żałosna próba usprawiedliwienia i zrzucenia części odpowiedzialności za ten zwierzęcy akt na nas. Na Wołyniu ludzie żyli w zgodzie od lat a rodziny były mieszane. Polityka 2 RP (która nie przeszkadzała w układaniu życia razem) istotnie była często niesprawiedliwa, ale czy to zburzone cerkwie i nasza pycha usprawiedliwiają bratobójstwo (bo swoich też zabijali) i wyrzynanie w barbarzyński sposób żon, dzieci, wieloletnich przyjaciół za polskie pochodzenie? Wątpię. Jakie trzeba mieć kompleksy by nabić 3 latka na płot a jego rodziców przepiłować mimo że wcześniej gościli u siebie a dzieci bawły się razem? (…) Ci ludzie wiedzieli co i komu robili. Mieli też wolną wolę. Wybrali mord. Dziś bezwstydnie celebrują katów. Tyle w temacie. Wróćcie do ciekawostek i polecania dobrych książek”

Piotr B.: „Nareszcie trochę prawdy o polskiej historii a nie romantyczno-heroiczno-martyrologiczna wizja narodu wybranego, której jedynymi wyznacznikami są ciągłe zakłamywanie prawdy o samych sobie i ciągłe popełnianie tych samych błędów.”

  Marek

  Próby doszukiwania się przyczyn Ludobójstwa Wołyńskiego w trudnej sytuacji za II RP, jest mocno naciąganym zakłamywaniem historii.

  Qwe

  Jeżeli teraz (2022-2024) Polacy czują się osaczeni w Polsce przez Ukraińców, to czyżby to dawało nam prawo i usprawiedliwienie do bestialskiego ich wymordowania?

Anonim

CIEKAWE JAK BY CZOL SIE AUTOR TEGO REPORTAZU JAK BY KTOS MU PRZYBIL DZIECKO GWOZDZIEM DO DZWI STODOLY TEZ BY BRONIL NAPASTNIKOW ZE TO WINA POLITYKI HISTORII ITP???? MORD ZOSTAJE MORDEM I NIE MA WYTLUMACZENIA J

  Pawel

  oczywiście ,że mord zostaje mordem tylko dlaczego teraz większość nas Polaków traktuje praktycznie wszystkich Ukraińców jakby byli winni całego tego mordu – co oni winni nawet jeśli ich dziadek przybijał do drzwi owo dziecko?

   Nasz publicysta | Anna Dziadzio

   Drogi Panie Pawle, to prawda – dzieci nie powinny odpowiadać za zbrodnie ojców. Nie powinny jednak ich również ukrywać, zatajać czy zafałszowywać, tylko wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Pozdrawiamy.

Woziwoda

Skąd się biorą idioci kwestionujący polskie sprawstwo zbrodni w Jedwabnem? A to tylko jedno miejsce gdzie Polacy byli oczywistymi zbrodniarzami.

  Marek

  Nie staraj się z pojedynczych przypadków sugerować jakichś szerszych tez historycznych, bo to nie jest działanie w dobrej wierze.

  Kolec

  Nie obrażaj z braku wiedzy. A jeżeli robisz to celowo to … nie ma o czym z Tobą dyskutować. Posłuchaj wypowiedzi świadków. Jeszcze kilku żyje…

  Anonim

  Ja jestem „idiotą kwestionującym polskie sprawstwo zbrodni w Jedwabnem” . Urodziłem się na Pomorzu i czuję się Polakiem . Nie rozumiem dlaczego tak łatwo uwierzono Grossowi . „Przyklepał” to Kwaśniewski. „Rzetelne” badania naukowe przerwał Kieres. Czy to wystarcza aby moich rodaków nazwać odpowiedzialnymi za tamte wydarzenia ? Traktowanie prawdy historycznej w komuszym stylu. I to ma być sprawiedliwe? No i zadam pytanie . Skąd się biorą idioci chcący przypisać polakom odpowiedzialność za zbrodnię w Jedwabnem ?

  Czytacz

  Witaj Woziwodo, nie używaj semantyki podczas wyrażania opinii. Cyt.”polskie sprawstwo”, tym jednym określeniem odsłoniłeś swoje zapatrywanie na sprawę. Sprawcami w Jedwabnem może byli Polacy, ALE NIE NARÓD POLSKI !!!. Były to konkretne osoby, a nie ogół społeczeństwa, wielbicielu Grossa.

  maciejmakro

  jesteś tym woziwodą z forum Nowej Fantastyki?
  a merytorycznie – wolę być idiotą bo w konfrontacji z głupim skur..synem to i tak lepiej

  Anonim

  Może grzeczniej prostaku i buraku. Za zbrodnię w Jedwabnem odpowiada Niemieckie Einsatzkommamdo pod dowództwem Hermana Schapera, które było w dniu 10.07.1941 w Jedwabnem. Widziano także Schapera w Radzillowie i Tykocinie, i nie pisali o tym Polacy tylko sami żydzi. Co do udziału Polaków to ich udział ograniczał się do tego że byli wyganiani z domów żeby „pilnować” żydów zgromadzonych przez Niemieckich żandarmów na rynku. W Jedwabnem był posterunek żandarmerii i 10-11 żandarmów. Oraz Einsatzkommando Schapera, około 20-25 ludzi, którzy przyjechali 5 autami, miejscowi mówili o tych autach – taksówki, byli też żandarm z Wizny, Radziłłowa, Łomży, Wąsoszy i Tykocina. Z polskiej strony z Niemcami współdziałali folksdojcze – Karolak i Bardon – który później sam został niemieckim żandarmem oraz zastępca burmistrza Karolaka – Sobuta, Tarnacki, Piechowski, Kościelski i Chojnowski, Kalinowski, Kobrzyniecki. Ropy ani benzyny też w Jedwabnem nie było – żandarmi używali rowerów i konnych bryczek – tylko 7 litrów nafty. Dodatkowo zbrodnia przez spalenie nie pasuje do Polaków, niema żadanych wzmianek że Polacy kiedykolwiek palili bezbronnych cywili. Za to Niemcy lubili palić ludzi żywcem, oto kilka przykładów – 1939 – Będzin, Urycz, Szczucin, Moryca i Longinówka, Cecylówka Glowaczewska, Dynów, Mielec. 1941 – Białystok, Radziłłów, Jedwabne. 1942 – Stary Ciepielów i Rekówka. 1943 – Michniów, Bór Kunowski, Szarajowka. 1944 – Sasów, Jabłoń-Dobki. 1945 – Podgaje. Natomiast w Gardenlagen 13.04.1945, na dzień przed wkroczeniem wojsk USA, Niemcy spalili 1016 więźniów obozu koncentracyjnego w murowanej stodole. Zresztą komando śmierci Schapera miało nawet swój rytuał, 1 – przyjazd aut od 3-5, oraz ciężarówek 4-8. 2 – zbiórka żydów na rynku. 3 – sprzątanie, gimnastyka i śpiew. 4 – rozbicie pomnika Lenina/Stalina. 5 – ustawienie kolumny w czwórki ( czy Polacy kiedykolwiek ustawiali ludzi w czwórki ? ). 6 – rozstrzelanie lub spalenie. Na koniec liczba żydów spalonych i zastrzelonych przez Niemców. Według Grossa było ich 1600, ale w drugiej relacji ( tak są dwie relacje Wasserszteina lub Wasersztajna ), tych żydów jest już 1200, więc co 400 wyparował ? Natomiast Rosjanie z NKWD podają w 1940 w Jedwabnem żyło 562 żydów. Więc kto pisze prawdę, Gross cytujący Wasersztajna, czy jak mu tam, podaje 1200-1600, który podobno był naocznym świadkiem, problem w tym że znajdował się wtedy w schronie pod podłogą chlewika we wsi Janczewek koło Jedwabnego – dobrze widział spod tego chlewika, no sokoli wzrok. Czy też prawdę pisze NKWD, w swoim raporcie, bo po co niby mieli by kłamać ? Podobno zginęli wszyscy żydzi, oprócz 3-7 tu Gross, nie jest zdecydowany. Ale to nie zgadza się ze wspomnieniami mieszkającej wtedy w Jedwabnem żydówki Ryvki Fogel, bo ta podaje że po spaleniu żydów, Niemcy zorganizowali getto w Jedwabnem, w którym mieszkało 125 żydów. Kto więc kłamie Ryvka Fogel, która mieszkała w Jedwabnem czy Gross ? Podobnie kłamie Gross w sprawie zabicia przez Niemców 40-50 żydów na cmentarzu żydowskim, i pochowanych razem z pomnikiem Lenina, podczas kiedy ich grób odkryto pod podłogą stodoły Śleszyńskiego. Natomiast w stodole spalili Niemcy 180 żydów.

   Piotr

   Proszę podać źródła tych informacji. Ogólnie to niema narodu bez krwi na rękach. Zawsze znaleźli się jacyś zwyrodnieni, którzy potrafili zmanipulować resztę i ich rękami dokonywać zbrodni. W przypadku Wołynia nie mogę sobie ułożyć w głowie faktu że to sąsiedzi sąsiadom mogli zrobić takie rzeczy. Wszyscy zbrodniarze powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, nieważne czy to Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Turcy, Amerykanie… niema narodu w którym podczas wojen i przewrotów nie mordowano bez powodu. Jestem Polakiem ale moja śp Babcia była Ukrainką. Jej całą rodzinę wymordowali bolszewicy

Jarema S.

Uważam, że pseudo-państwowy twór terytorialny zwany ,,Ukrainą” , gdzie bandyci i bestialscy mordercy są ,,bohaterami narodowymi” powinien przestać istnieć, a zamieszkujący go osobnicy rozpłynąć się w mroku historii jak najszybciej! Niech będą na wieki przeklęci!

  andrzej

  Tak

  Kiniu

  I co z nimi chcesz zrobić?
  Rozumiem, że zamordować!
  Jesteście tacy sami jak oni!

€uropejczyk

To jest artykuł,który ma wytłumaczyć ludobójstwo na polskim narodzie w Wołyniu i w Małopolsce wschodniej?!. Co za sqrwysyńsrwo!!!.

  andrzej

  Popieram .

Caylahan

Jak czytam komentarze, to odnoszę wrażenie, że większość wypowiadających się tutaj osób uważa, iż Ukraińcy posiadają gen który nakazuje im zabijać polskie dzieci. Ponadto jestem ciekawy ilu z tych którzy piszą dużymi literami i zemście za Wołyń osobiście doświadczyło przemocy ze strony banderowców. Wydaje mi się, że ta chęć zemsty nie wynika z osobistych krzywd, ale z nieumiejętności radzenia sobie z życiowymi frustracjami a tym samym szukania obiektu na który można zrzucić odpowiedzialność za własne niepowodzenia. Jest to tym bardziej absurdalne, że prawdopodobnie większość komentujących uważa się za chrześcijan, a z tego co się orientuję, to zemsta nijak ma się do tego co nauczał Jezus i naucza kościół katolicki, ale co ja ateista mogę wiedzieć. Ukraińcy nie potrafią przyznać się do zbrodni, a wielu polaków nie potrafi po chrześcijańsku wybaczyć potomkom zbrodniarzy, że ich dziadkowie zamordowali ich dziadków. Takie pielęgnowanie urazy i nienawiści może z czasem doprowadzić do ludobójstwa w odwrotnym kierunku, a czy ta smutna historia i jej podobne (ludobójstwo w Rwandzie, masakra w Srebrenicy, pogrom w Jedwabnem czy rzeź Ormian) nie powinny uczyć nas, że to do niczego dobrego nie prowadzi? Zastanówcie się chwilę nad tym bystrzaki.

  Anonim

  A SPADAJ

   Caylahan

   SAM JESTEŚ!

  Marek

  Nie można zestawiać pogromu w Jedwabnem z aktami zorganizowanych ludobójstw, bo przeprowadzony był on przez ok. 40 osób, którzy ponadto zostali do tego najprawdopodobniej sprowokowani przez Niemców.

   Caylahan

   W sumie masz rację, trochę przegiąłem. Dla ścisłości należy też wykluczyć z tego zestawienia rzeż Ormian, ponieważ nie było to ludobójstwo a zwykła epidemia. Ludobójstwo w Rwandzie również, bo to Afryka, a tam co chwila się mordują. No i oczywiście masakrę w Srebrenicy, ponieważ nie ma sensu robić szumu o zaledwie 8 tys. ludzi.

    Jan

    Kali zabrać krowę – dobrze, Kalemu zabrać – źle.Bardzo dobrze to pan tym> niedzielnym pacyfistom< przedstawił.

    Marek

    Caylahan, takim komentarzem nie wnosisz kompletnie nic i pokazujesz, że w ogóle nie rozumiesz faktów historycznych.

    Nasz publicysta | Anna Dziadzio

    @Marek: Panie Marku dziękujemy za zwrócenie na to uwagi. Również chcielibyśmy, aby komentarze coś wnosiły. Mogą się nie zgadzać z treściami, krytykować je – ale ważne, aby były uzasadnione i skłaniające do ciekawej dyskusji.

  hehe

  Oczywiście, jak ktoś jest oburzony, to na pewno jest katolikiem, bo religię wszędzie trzeba wcisnąć. Żałosne.

  greg

  Caylahan, znasz 5 warunków wybaczenia, matole? Który z nich został przez ukrów spełniony intelektualna amebo? Wiec sier.alaj!

   Nasz publicysta | Anna Dziadzio

   @greg: Prosimy o powstrzymanie się od wulgaryzmów i obrażania. Rozumiem Pana emocje, ale można je wyrazić w sposób nieco bardziej kulturalny. Z góry dziękuję.

  kopuopuo

  Tak po czasie ale odpowiem mój ojciec cudem uniknął śmierci (jako 3-miesiecznę niemowlę) i tylko tylko dlatego że inni Polacy ostrzegali racami i rodzina ukrywała się w nocy w szuwarach (trwało to miesiące gdy babcia była jeszcze w ciąży). Nie wiem czy nadaje się to publikacji co napisała we wspomnieniach moja ciotka o mordach nocnych we wsi (wówczas 5-latka). O moim dziadku Ukraińcy wypowiadali się pozytywnie, jedyną winą tej rodziny, było to że babcia pochodziła z mieszanej rodziny (ojciec Ukrainiec). Motorem zbrodni była w mojej ocenie szatańska ideologia czystek etnicznych, przeważnie mniejsza gospodarność Ukraińców, i kultura wyrosła z niewolnictwa pod mongolskim butem (w duszy niewolnik, gdy na chwilę poczuje w swoim mniemaniu brak nadzoru niszczy, grabi, morduje nawet bezmyślnie i dużym okrucieństwem). Autor myśli że znajdzie przyczynę kluczem logicznym i tu największy błąd. Mordowano każdego, przyjaciela, sąsiada męża, szwagra itp. Dodam że wyniku przejść we wczesnym dzieciństwie mojego ojca, jego stanu zdrowia, nie omal nie zostałam półsierotą w wieku 5-lat.

   Brzydkie Kaczątko

   Mądrze napisane…

  odsanacjidoiiirp

  ZAPOMINA SIE ZBRODNIE NIEMIECKIE w samych egzekucjach NIEMCY wymordowali ponad 600 tys POLAKÓW . na Warszawskiej WOLI w 5 dni wymordowano w BESTIALSKI SPOSÓB 60 tys mieszkanćów …Obozy koncentracyjne dla dzieci .Wyordowano ponad 200 tys dzieci itd

  Anonim

  No tak pogrom w Jedwabnem, a dlaczego nie ludobójstwo czy też czystki etniczne w Jedwabnem ? Tam zastrzelili Niemcy 40-50 żydów, których pochowano z głową Lenina pod podłogą stodoły i spalono 180 żydów w stodole. Niby jak tłum Polaków miał się rzucić na żydów i strzelać do nich, kiedy za samo posiadanie broni była karą śmierci ? Skąd mieli Polacy benzynę lub ropę, skoro w Jedwabnem było tylko 7 litrów nafty, potrzebnej do oświetlania domow ? To zbrodnia Niemieckiego Eisatzkommando, którym dowodził Herman Schaper. A co do Srebrnicy to tam zginęli tylko mężczyźni, podczas kiedy „dzielni” Ukraińcy na Wołyniu mordowali głównie kobiety i dzieci, w liczbie ponad 100 tysięcy. Natomiast Srebrnica to 7 tysięcy ofiar. A Niemiecki „pogrom” w Jedwabnem dotyczył 230 osób. Ale Ukrainiec zawsze broni swoich i oskarża Polaków.

  Nico Dem

  Z fałszywych źródeł wyciągasz fałszywe wnioski, to nieuniknione! Piętrowe kłamstwa i oszczerstwa, oczerniające Polaków z Jedwabnego i Kielc, spreparowane przez Grossa i „potwierdzone” przez innych Izraelitów
  (bo Żydami ich nazwać nie można), to wroga narracja, w ramach „pedagogiki wstydu”, specjalności GW, czyli „żydowskiej gazety dla gojów”!! Jedno z pięter tej hucpy, to zdjęcie z Niemców odpowiedzialności za ludobójstwo ll WŚ i obarczenie nim mitycznych Nazistów i zupełnie realnych Polaków. I to CAŁEGO POLSKIEGO NARODU!!!
  Polska i Polacy byli główną ofiarą ll WŚ, jak i większość Słowian, więc odbieranie tej świadomości jest wyjątkowo parszywą manipulacją. Próba zakłamania tej rzeczywistości NIE POWIEDZIE SIĘ!!! (Jak i próba wywołania nowej, powszechnej wojny, w tej części Europy!) Bo ten schemat przestaje działać, w nowej, geopolitycznej sytuacji. Sprawdzi się to w ciągu najbliższych kilku lat. I ta świadomość jest już u nas powszechna. Amen.

piotr3005

Do Caylahan niestety nie masz racji. proszę poczytaj sobie wypracowania np. Ewy Siemaszko, wszystkie oskarżenia o ludobójstwo są kierowane do OUN-UPA a nie narodu Ukraińskiego, jest rozróżnienia bo Ukraińcy wschodnie potępiają UPA za kolaborację z hitlerowcami. Jestem dzieckiem Kresowiaków i Ukraińcom wybaczyliśmy i żądamy tylko prawdy. Jak byś się czuł będąc w Berlinie i widział pomniki Hitlera i Himlera??? a we Lwowie stojąpomniki ludobójców i kolaborantów i morderców głównie kobiet, dzieci i starców. Niemcom wybaczyliśmy i nie ma problemu więc przestań gadać o wybaczeniu chrześcijańskim. Ukraińcy przed wojną mieli swoje spółdzielnie, swoje szkoły itp a OUN-UPA zabijał pomimo tego Ukraińców którzy chcieli porozumienia Polsko-Ukraińskiego np. Hołówkę. Obecnie Kresowiacy chcą tylko sprawiedliwości i prawdy dla pomordowanych ofiar a nie o zemsty i nie wprowadzaj ludzi w błąd.

  Caylahan

  1. Będąc dokładnym za II Wojnę Światową odpowiedzialni byli Naziści a nie Niemcy tak jak za Wołyń OUN-UPA a nie Ukraińcy.
  2. Pewnie czułbym się tak samo jak widząc pomniki upamiętniające „bohaterskich” żołnierzy Armii Czerwonej.
  3. Jestem dzieckiem Polaków którzy z Niemiec uciekli przed Nazistami i nie mam potrzeby wybaczać Niemcom, bo żaden mi osobiście nic nie zrobił i sądzę, że nawet gdybym się dowiedział, że jakiś mój krewny zginął z ręki Niemca to też nie miało by znaczenia bo mam większe zmartwienia.
  3. Masz rację, że nie powinienem gadać o chrześcijańskim wybaczaniu, ponieważ o tym powinni mówić sami chrześcijanie a nie taki bezbożnik jak ja.
  4. „Poza tym uważam, że ukrainę należy zniszczyć!”
  „Uważam, że pseudo-państwowy twór terytorialny zwany ,,Ukrainą” , gdzie bandyci i bestialscy mordercy są ,,bohaterami narodowymi” powinien przestać istnieć, a zamieszkujący go osobnicy rozpłynąć się w mroku historii jak najszybciej! Niech będą na wieki przeklęci!”

   ZZ

   Caylahanie, jacy naziści! To byli zwyczajni Niemcy, z krwi i kości. Czy, np. bauerzy to też byli naziści z przekonania i poglądów? Co to za nowa nacja narodowa „naziści”? To Ukraińców poniewierali przez wieki jacyś „Kresowiacy”?
   Natomiast bardzo smutne jest stwierdzenie, że Ukraina powinna przestać istnieć. Chcesz ich wymordować tak jak Ukraińcy Polaków na Wołyniu? Bestialstwo banderowców nie mogłoby powstać bez sprawstwa i podpuszczenia przez Niemców (a nie jakichś „nazistów”). I to takim ideom i ludziom je głoszącym należy sprzeciwiać się, nawet poprzez ich fizyczne odosobnienie. A co robi nasz rząd? Mamy podobno 2 mln Ukraińców w Polsce. Prawie jak „V kolumna” w 1939 r. I to jest groźne i niebezpieczne. Nikt ich nie kontroluje…

    Caylahan

    https://www.youtube.com/watch?v=R8wbT4X7Va4 – Obejrzyj uważnie, a później komentuj.

    Caylahan

    Sorry, ale na brak umiejętności czytania ze zrozumieniem to ja nie mam kontrargumentów. Wygrałeś.

    Marek

    Przywoływanie jakichś tarć społecznych w kontekście ludobójstw popełnianych przez Ukraińców z UPA/OUN albo niemieckich ludobójstw z okresu II wojny światowej jest grubo nie na miejscu.

    peciu

    tak jak mowisz komunisci to polacy sami niszczyli sie nawzajem to poco gadac o komunistach itd polak polakowi krzywde robil a dziwicie sie ukraincą

    Zygmunt >

    Termin NAZI’ci odnosi do potomków niemieckich zasymilowanych żydów w Niemczech, którzy zajmowali prawie wszystkie czołowe stanowiska dowództwa Wermachtu..

   Anonim

   Kto to są ci mityczni Naziści ? Czy to jacyś kosmici ? Żadni Naziści nigdy nie istnieli, byli za to Narodowi-Socjaliści. Partia Hitlera którą wygrała Demokratyczne wybory w niemczech w 1933 roku nazywała się NSDAP. Tak więc to Niemieckie społeczeństwo które wybrało NSDAP i Hitlera jest odpowiedzialne za 2 wojnę światową. Niemcami rządził Demokratycznie wybrany Kanclerz Hitler mianowany na tą funkcję przez Prezydenta Niemiec Hindenburga. Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Robotnicza Partia – NSDAP ( jakie to podobne do PZPR – czy to też Naziści ? ), niema nic wspólnego z rzadnymi Nazistami, bo to byli Narodowi Socjaliści, coś jak Sanacja – Piłsudskiego, składająca się z socjalistów z.PPS.

Polka

NA UJ jest dużo wielbicieli nacji ukraińskiej, którzy wykorzystują swoje tytuły naukowe do wybielenia zbrodni ukraińskich nacjonalistów.

piotr34

Nie wprowadzenie autonomi mogloby jakos tam usprawiedliwiac zbrojny opor i niechec ale nie pilowanie ludzi zywcem i rabanie siekierami-hanba Ukraincom na wieki.

Boro

Mordowano tez ukraincow którzy nie chcieli brać w tym udziału, prawdziwym powodem tego był brak państwa Polskiego i to ze swołocz poczuła się bezkarnie, tak samo zresztą jak poprzednich rzezi poczynając od Humańskiej (slabosc IRP).

  Marek

  Ukraińskie OUN/UPA to jedni z najgorszych ludobójców.

JA .

Ciekawy, zaczepny artykuł . Ale widać , że autor nie czytał promowanej na tym portalu książki „Polskie Imperium” . Często przy okazji dyskusji na temat relacji polsko-ukraińskich zastanawiałem się nad przyczynami ich okrucieństwa . „W porywach” można nawet zrozumieć czystki etniczne, ale to wyrafinowane okrucieństwo komu było potrzebne ? „Polskie Imperium” sugeruje „tradycję” i różnice wyznaniowe . O ile dobrze kojarzę , to to się działo już po „głodzie” zaserwowanym przez braci Rosjan . Jakoś o krzywdach Rosjan nie słyszałem . Do czasów obecnych . Tylko jeszcze przywołam trudności przy renowacji grobów „Orląt” – atrakcje serwowane przez lokalny samorząd – oraz innych polskich nekropolii . To też jest dobrym wyznacznikiem . Jak ruscy reagują na likwidację tylko pomników ( ich zbrodniarzy ) ?
Oczywiście nasi rodacy również przyczynili się istotnie do tych wydarzeń . Ja tak uważam analizując zachowanie tych , którzy przyjechali stamtąd na „ziemie odzyskane” .
Bo jak wiadomo , każdy kij ma dwa końce .
A było by mi miło , gdyby Polacy zostali uznani za naród niosący kaganek oświaty i kultury .

.

maciek

Coś się „brunatnie” w tej Polsce ostatnio dzieje Ludzie chcą się wyżynać za sprawy z przed 70-80 lat a nie przyglądają się temu co się dzieje w tym kraju teraz Durnota

Anonim

Do XYZ
Mało wiesz o tzw pogromca kieleckim i o Jedwabnem. W pogromie w Kielcach uczestniczyło NKWD i UB. A odnośnie Jedwabnego to nawet sami Żydzi nie są zainteresowani, skoro kazali przerwać ekshumację… Najlepiej z góry osądzić kto jest winien. Przecież można się domagać odszkodowania, zwłaszcza że byliśmy w czasie 2 wojny sprawcami. Więc bić Polaków bo to naród łatwowierny, słaby i głupi. Czy nie o to chodzi?
SOWA

maciejmakro

I dlatego należy zastrzelić każdego ideologa zwłaszcza socjalistycznego (nacjonalizm jest mutacją socjalizmu) nim jego idee doprowadzą do tragedii

  Zygmunt

  Socjalizm odnosi się do demokratycznej kontroli środków produkcji…
  Ludzi twojego pokroju, powinno się kastrować zaraz po porodzie…

Anonim

nie moge tego wszystkiego pojac jak mozna w taki sposob mordowac kobiety dzieci i starcow,nigdy mnie o tym nie uczono na lekcji historii czy w telewizji komunistycznej czy dzisiejszej, szperajac po internecie znalazlem wzmianki ze lLudobujstwo Wolynskie nie jest pierwszym przypadkiem tak bestialskiej dzialalnosi ludnosci ukrainskiej na Polakach Zydach czy Wegrach tak samo mordowali nas w 1600 ktoryms i 1700
ktoryms roku teraz nie pamietam.Mam zal do Polskich rzdadw o to ze dowiaduje sie o tym pokatnie, ze Ukraincow nazywa sie naszymi bracmi.Wiem jedno ,ze nigdy z wlasnej woli czy z przymusu nie moglbym mordowac dzieci , kobiet i starcow czy znecac sie nad wzietymi do niewoli,
ale jednoczesnie wiem ,ze gdyby ktos napadl na Polske z naszych sasiadow to oddal bym zycie w walce z nimi zachowujac czlowieczenstwo.

ktoś

Dane wyssane z palca… Faktem jest to, że za polskiej „okupacji” analfabetyzm wśród Ukraińców spadł o 20 %. Rozumiem teraz dlaczego, przez to, że to dzięki temu że Polacy zamknęli większość szkół. Radzę trochę poczytać, a nie brać się za pisanie opiniotwórczych artykułów.

Boniek

Swołocz banderowska

Andrzej Tomasz Sobolewski

Dla tego WYPEŁNIONY NOCNIK HISTORII NALEŻY ZOSTAWIĆ W SPOKOJU! A należy zająć się współczesnością i przyszłością! Historii nie zmienimy ale możemy zbudować dobrą przyszłość, bacząc na zawartość nocnika!

Monika

Od 5 lat mieszkam w Małopolsce i nie cierpię tutejszych konserwatywnych prawusów. Pogarda, polska buta i wieś wymalowana na twarzy. Czysty nacjonalizm, zamkniecie na świat i niechęć wobec innych. Nie mają tolerancji dla tego co inne. Grodzą się płotami, a w każdym obejściu szczeka uwiązany na łańcuchu pies – Murzyn. Precz z prawusami z Małopolski!

  Anonim

  haha
  to sie wyprowadz z tej malej polski
  w czym problem ?

  odsanacjidoiiirp

  MONIKO MASZ 1000000000000000% rację ..Mieszkam i slyszę to na co dzień

Wołyń 1943

Wołyń (ludobójstwo na Wołyńiu, rzeź wołyńska – wielka prawda z przeszłości) –
https://www.youtube.com/watch?v=iUm2pIxlf7Y&feature=youtu.be

andrzej

Artykuł z fałszywą tezą,że Polacy są po części winni bestialskiego ludobójstwa,Powodem , po częsci tego bestialskiego ludobójstwa uważam,że jest brak potępienia przez Ukraińców ich wcześniejszych rzezi.Nowe pokolenia były wychowywane w tym duchu ,co jest realizowane do dzisiaj.Autor pominął ważne fakty np.że przywódcy oun byli agentami III Rzeszy i Zw.Radzieckiego,itd.Za dużo błędów jak na pracownika naukowego nawet UJ.

  odsanacjidoiiirp

  ZBRODNI DOKONANO PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ

  raKO

  Gdybyśmy dobrze traktowali Ukraińców w II RP, to żadnej Rzezi Wołynskiej by nie było. Ta masakra polskich cywili jest skutkiem fatalnych przedwojennych stosunków polsko-ukraińskie oraz typowego dla wojny poczucia bezkarności i niemieckiego przyzwolenia na wzajemne ukrainsko-polskie mordy. Poza tym 20 000 z 35 000 upowców wyszkolili Niemcy podczas ich służby w niemieckiej Policji Pomocniczej. Po dezercji Ukraińców z pp Polacy stanowili większość w tej formacji, a Niemcy wykorzystywali ich do pacyfikowania Ukraińców. Polakom z Wołynia nie pomogło też „zaznaczanie obecności” przez polskich wojskowych na Kresach ani przesadne przywiązanie do majątków na Ukrainie, które często pozyskiwano poprzez zabieranie ich siłą Ukraińcom przy wsparciu Wojska Polskiego(tzw. polskie osadnictwo wojskowe na Ukrainie po Wojnie polsko-bolszewickiej”). Akcja polonizacyjna w regionie z 16% Polaków też nie zyskała nam przed wojną sympatii wśród Ukraińców.

odsanacjidoiiirp

DALEJ UPARCIE KŁAMSTWA I MITY Wszystkie zbrodnie maja początek -w RZĄDZENIU II RP -25 kwietnia 1919 roku Józef Piłsudski bez konsultacji i zgody sejmu zaatakował Rosje bolszewicką oraz wplątał słabą odradzającą się Polskę w wojnę,.. Zajęcie Kijowa ,Wilna .do dzisiaj odbija sie czkawką . Ustawa o przejęciu na własność Państwa ziemi, – jako łup wojenny w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej dotyczyła ziem w powiatach kresowych, które należały poprzednio do rosyjskiego skarbu i rodziny carskiej, dóbr duchownych i klasztornych, opuszczonych przez ziemian dóbr prywatnych, a także gruntów pochodzących z parcelacji wielkich polskich folwarków. Były to głównie ziemie leżące w powiatach województwa wołyńskiego: włodzimierskim, kowelskim, łuckim, rówieńskim, dubieńskim, warneńskim, krzemienieckim
Czyli dokonano grabieży ziem, które nie należały do Polski.ZIEMIE TE BYŁY ŁUPEM WOJENNYM .TRAKTOWANO JAKO KOLONIE .Niszczenie cerkwi
W tym okresie doszło do spontanicznych działań lokalnych społeczności rzymskokatolickich mających na celu przejmowanie cerkwi prawosławnych na własny użytek bądź ich zamknięcie lub zniszczenie……W 1929 r. powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, (OUN), która odpowiadała na politykę rządu akcjami sabotażu i terrorem, mordując polskich polityków i ukraińskich ugodowców. Ich ofiarami stali się m.in. Bronisław Piracki i Tadeusz Hołówko, zwolennicy kompromisu z umiarkowanymi kręgami polityków ukraińskich. W odwecie rząd polski przeprowadzał pacyfikacje i akcje represyjne. Pacyfikację przeprowadzano w ten sposób, że najpierw otaczano wieś, następnie wzywano sołtysa lub wójta. Informowano go o celu działań i żądano wydania ukrywanej broni oraz materiałów wybuchowych. Wszyscy mieszkańcy musieli pozostać w swoich zabudowaniach. Potem u osób podejrzanych przeprowadzano rewizję połączoną z zrywaniem podłóg i poszycia dachów. Przy okazji demolowano pomieszczenia i niszczono mienie, w tym również artykuły spożywcze. W razie odmowy wydania kluczy wyłamywano zamki i drzwi. Podczas rewizji stosowano przemoc fizyczną, i karę publicznej chłosty. Dodatkową karą było nakładanie na wsie kontrybucji i kwaterowanie we wsiach szwadronów kawalerii, które mieszkańcy musieli utrzymywać.
Proszę sobie wyobrazić skale tych pacyfikacji.
W województwie lwowskim: policyjna – 206 miejscowości w 9 powiatach, wojskowa – 78 miejscowości w 8 powiatach
W województwie stanisławowskim: policyjna – 56 miejscowości w 2 powiatach, wojskowa – 33 miejscowości w 1 powiecie
w województwie tarnopolskim: policyjna – 63 miejscowości w 4 powiatach, wojskowa – 57 miejscowości w 5 powiatach
Wieś musiała utrzymywać wojsko podczas pacyfikacji.
Ta polityka kresowa spowodowała po latach zebrała tak krwawe żniwo.
Ludobójstwo na Wołyniu było to pokłosie postępowania władz II RP do ludności tubylczej. DLA CZEGO NIE MÓWI SIĘ PRAWDY HISTORYCZNEJ WSZYSCY WINNI TYLKO NIE MY

  A

  I to ma usprawiedliwiać bestialstwo z jakim mordowano Polaków ? Rąbanie siekierą dzieci i wbijanie ich na płoty ?

   Zyg

   W którym miejscu jest napisane „że toi ma usprawiedliwiać” ty parszywa, fałszywa faszystowska świnio”… ?

  Anonim

  Nie lubię Piłsudskiego, ale ktoś kto wypisuje takie bzdury jak to Piłsudski zaatakował w 1919, młodziutką Rosję Radziecką – miała 2 latka, no prawie dziecko, sam się ośmiesza. Dlaczego UON/UPA mordowało ludzi którzy chcieli współpracy z Ukraincami ? Bo UPA żadnej współpracy nie chciała, oni zwyczajnie chcieli mordować Polaków, początkowo ich ofiarami byli urzędnicy i przedstawiciele administracji, wojewoda i minister, ale później zaczęli mordować zwykłych chłopów, dlaczego ? Bo byli Polakami, ot tak bez powodu, żeby ukraść zwierzęta, maszyny rolnicze, przejąć pole i dom ze zwykłej chciwości. Zresztą na Wołyń UON/UPA została importowana z ziem zaboru Austriackiego, bo Wołyń to zabór Rosyjski. No strasznie cierpienia ci Ukraińcy w czasie tych śmiesznych „pacyfikacji”. I dlatego później mordowali Polaków. Tymczasem Rosjanie zagłodzili na śmierć 3 miliony Ukraińskich chłopów i co zrobiła UON/UPA, nic nie zrobiła, bo się zwyczajnie Rosjan bali i boją do dziś. Ilu Ukraińców umarło z głodu w latach 1919-1939 na Wołyniu ? Bo Rosjanom wystarczyły dwa lata 1932-33 żeby zagłodzić 3 miliony Ukraińców. Jaką szkoda że Polska nie oddała Bolszewickiej Rosji w Rydze 1921 2/3 Wołynia już Stalin nauczył by to bydło Ukraińskie kultury.

Anonim

Obciazanie II RP „winami” za to , ze Ukraincy z OUN – UPA wraz z miejscowa ludnoscia mordowali Polakow na Kresach, jest smieszna proba „wybielenia” zbrodniarzy. Wszystkie te „straszne „zdarzenia , jakie mialy miejsce w II RP zostaly „stworzone” przez OUN- owcow w celu podsycania nienawisci i akceptowania zbrodni na Polakach. Analiza jednego przykladu , ponoc Polacy sie wywyzszali, tym samym ponizali Ukraincow. Nikt nie podaje na czym to mialo polegac, co takiego polski chlop sasiad robil sasiadowi Ukraincowi, ze go ponizal. Czy go bil , plul itp nic z tych rzeczy , z bogatego materialu wspomieniowego jednej jak i drugiej strony tego nie spotyka sie , wrecz odwrotnie , sa malzenstwa mieszane , mlodziez wspolnie spedza czas, odwiedzaja sie nawzajem, pomagaja w zniwach itp. Wystarczy pomyslec logicznie , jaki mialby miec cel, chlop polski , aby zadrazniac stosunki z ukrainskimi sasiadami, bedac w mniejszosci 1 : 5. Brak logiki. Te wszystkie bzdurne rzeczy powtazaja obecnie Ukraincy i „historycy” probujac uzasadnic zbrodnie. Podobnie sprawa rozbieranych cerkwi . Po podpisaniu pokoju z Rosja Sowiecka , wiele prawoslawnych rodzin rosyjskich opuscilo te tereny, ktore przejela II RP. Cerkwie staly puste przez prawie 20 lat ulegly zniszczeniu i dewastacji. Ztego powodu administracja polska zdecydowala o wyburzeniu. Nie mialo to na celu niszczenia religii prawoslawnej ,jak to obecnie sie przedstawia. Oczywiscie pop na tym tracil bo juz Panstwo Polskie nie wyplacalo subsydiow na cerkiew, ktorej nie bylo. Tak, jak obecnie ZUwP dostaje od Ponstwa Polskiego dotacje (subsydja)na swoja dzialalnosc. Jako ciekawostke podam wspomienia Polki, ktora uratowana zostala z pogromu na Wolyniu przez znajoma Ukrainke. W latach 90 – tych ta niemloda juz pani wrocila na Ukraine , gdzie spotkala swoje kolezanki Ukrainki. W latach 43 byly 15, 16 letnimi dziewczynami. Jej 3 kolezanki bardzo sie ucieszyly widzac ja zywa , gdyz sadzily, ze zginela wraz z rodzicami. Zaczely wspominac, jakich to dobrych miala rodzicow, jak jej ojciec pomagal Ukraincom podcza zniw, czesto pozyczal maszyny rolnicze, osobiscie pomagal. Byl bardzo lubiany i szanowany przez Ukraincow. A matke to miala wspaniala i kochana, zawsze jak do niej przychodzily w odwiedziny, czestowala ich ciastem , robila herbate itp. W koncu Polka zadala pytanie,jesli tak dobrzy byli moi rodzice to dlaczego zabiliscie ich tak okrutnie? Ch wila konsternacji wreszcie jedna z nich powiedziala ” bo tak trzeba bylo”. Prosze sie nad tym chwile zastanowic , aby przejsc do oceny zdarzen na Kresach.

  Zbrodnia rodzi zbrodnię, wybaczenie przerywa ten ciąg

  Przydało by się źródło tychże wspomnień, by móc samodzielnie poddać je analizie i zweryfikować prawdziwość, ponieważ jeśli kobiety nie zaprzeczyły, to przyznały się do mordu i można już postawić zarzuty.

Anonim

Rozbawił mie do łez ten czeski pastor Jelinek. Rzekomo po zajęciu Zaolzia ( zapomniał pastor dodać że jego czescy rodacy sami zajęli Zaolzie w 1919, pomimo tego że wcześniej w 1918, podzielono Księstwo Cieszynskie pod względem etnicznym na część Czeską i Polską, i to Czesi zaatakowali część zamieszkania przez Polaków, zresztą w czasie wojny Polsko-Bolszewickiej, natomiast Polska, ani w 1918, ani w 1938, nigdy nie zgłaszają pretensji do części Śląska Cieszyńskiego zamieszkałej przez Czechów ), zaczęli traktować Czechów na mieszkających na Wołyniu jak Ukraińców. Czyli w urzędach mieli Ukraińcy mówić po polsku, i co w tym dziwnego, czy w Rosji, Ukraińcy mogli mówić w urzędach po Ukrainsku ? A może na Rusi Zakarpackiej okupowanej w latach 1918-1938, przez Czechów, Ukraińcy mogli mówić w urzędach po Ukraińsku ? Wiec co Czesi, których na Wołyniu było mniej niż 0,5% ludności chcieli mówić po czesku z Polskimi urzędnikami ? Jest faktem że Polaków na Wołyniu mieszkało tylko 16,8%, podczas kiedy Ukraińców było ponad 70% natomiast reszta to Żydzi i inne mniejszości, Niemcy, Czesi, Rosja. Dodatkowo po roku 1941 liczba Polaków na Wołyniu zmalała do 10%, na skutek deportacji na Syberię oraz poboru do Rosyjskiego wojska, oraz zbrodni katyńskiej i mordowania Polaków w więzieniach przed ucieczką Rosjan w 1941. Stąd właśnie na Wołyniu zginęło najwięcej polskich chłopów i ich rodzin, bo w miastach to Ukraińcy byli mniejszością i bali się Polaków. Warto się też przyjrzeć czechizacji Polaków na Zaolziu w latach 1919-1938, czy Polacy mogli w urzędach mówić po Polsku ? Oczywiście że nie, dodatkowo np. Polscy kolejarze byli przenoszeni w głąb Czech z Zaolzia. Polacy byli przez Czeskich urzędników traktowani z pychą i pogardą, czego już Czeski pastor nie chcę zauważyć. Źdźbło słomy pastor w oku brata swego widział, ale belki w swoim już nie dostrzegał. W latach 1919-1939, Ukraińcy z UON/UPA, mogli liczyć na schronienie u Niemców i u….Czechów. Bo to właśnie na terenie Czech istniały obozy w ktorych szkolili się członkowie UPA przed zamachami w Polsce, także od Czechów, dostawali oni pieniądze, broń i materiały wybuchowe na swoją działalność terrorystyczną przeciwko Polsce. Jednym słowem bez pomocy Czechów, działalność UPA była by marginalna. Natomiast na Wołyniu ginęli Polacy, Żydzi, ale nie Czesi… czyżby mieli Ukraińcy dług wdzięczności wobec swoich Czeskich sponsorów ?

Dlaczego zabijamy ?

Historia ma swoje znaki zapytania. Fakty służą wyjaśnieniu historii. Słusznym jest twierdzenie, że nie ideologie, myśli filozoficzne czy poglądy zabijają lecz ludzie wpisujący się w ideologie, poglądy oraz myśli. Coś z tego jest jednak pierwotne a coś wtórne. Faszyzm zawsze prowadził do zabijania, nacjonalizmy w różnorakich formach do wynaradawiania mniejszości lub i większości narodowych bo i takie przypadki nie są historii obce. Ale zawsze na początku były zgubne dla ludzkości ideologie i to jak się wydaje jest największy problem naszej cywilizacji.

Józuś

W aptekach nie ma C aktywnego (tylko COŚ). Pełno obcych rejestracjii dziwne remonty dróg wylotowychzwłaszcza

Alfred

Maja za swoje

OPHIS

DO Pan-Pani” wojny” Narud polski co wyczynił złego to tyle co bród za paznokciem, a obrazowanie swojego narodu że i też popełniali błędy to tak samo jak zwracać komuś uwagę co nie przystoi bo świadczy o braku wychowania i kultury, w większości to my byliśmy cały czas pokrzywdzeni, fakt z głupoty tylko się pytam, kto tą głupotę nam wpaja, proszę przeanalizować i odpowiedzieć samemu sobie na to pytanie

Dawid

Sporo komentarzy godnych pożałowania.

Ostatni_kaczysta

Jeśli szuka Pan przyczyn tej nienawiści to może słowem kluczem będzie „dragonada”.
Podobno urządzaliśmy Ukraińcom także takie atrakcje..

Polak

Zanim wyda się wyrok trzeba przeanalizować fakty.
Ukraińcy mordowali to fakt. Powinni przeprosić to fakt ale czy tylko oni?
Niejaki Klaczkiwski vel „Kłym Sawur” wobec niezdecydowanie OUN wybrał ścieżkę mordu na Polakach. Kontynuował to co robiła nkwd w lata 1937-38 – zamordowanych ok. 200 tyś. Polaków o czym, o dziwo, mało się mówi. Podobnie jak o ewentualnych reparacjach od rosji… A kimże był klaczkiwski?
Jako działacz OUN został aresztowany przez lwowskie NKWD po agresji radzieckiej na Polskę i skazany z innymi na karę śmierci. Miłosierna (?!) rosja radziecka darowała mu życie i zamieniła karę śmierci na karę łagru. Cud?
W lipcu 1941 po ataku niemiec na rosję uciekł z łagru. Cud? Wszak NKWD mordowała ludzi w więzieniach, łagrach… Szczęściarz? W raportach AK można znaleźć informacje o tym, że niektóre akcje pacyfikacyjne wsi ukraińskich dokonane przez AK… nie były dokonane przez AK bo te konkretne oddziały operowały w innych regionach. Podobnie mogło być w przypadku niektórych wsi polskich. Jeżeli spotkacie Ukraińców, którzy zechcą o tym porozmawiać to możecie trafić na historie ich dziadków, którzy chowali się po wsiach przed Polakami i przed Ukraińcami z upa a niekiedy z ukrycia obserwowali jak do wsi przychodzili partyzanci… mówiący po rosyjsku.
Ukraińcom z jednej strony trudno przyznać, że ich bohaterowie byli mordercami, podobnie jak w Polsce mamy Romualda Rajsa „Burego” czy „Ognia” na Podhalu, z drugiej, jeżeli OUN był zinfiltrowany przez nkwd, a prawdopodobnie był co wynika pośrednio z korespondencji berii ze stalinem, to trudno byłoby teraz powiedzieć Ukraińcom, że ich narodowi bohaterowie chodzili na pasku rosjan…
Z czasem, mam nadzieję, ujawnione zostaną dalsze dokumenty dotyczące tej tragedii bo, jak na razie, Ukraińcy mają dość „przyjaźni” z rosjanami.
Swoją drogą rosjanie to jednak chory naród, który faszyzm i okrucieństwo ma w genach.
W ciągu jednego dnia, w trakcie rzezi Pragi warszawskiej zamordowali nawet ok. 20 tyś. mieszkańców, niemcy w ciągu trzech dni wymordowali od 30 tys. do 65 tys. mieszkańców warszawskiej Woli. Ukraińcy zamordowali, wg różnych źródeł 60-120 tyś. Polaków w dwa lata.
Gdyby rosjanie tak efektywnie zarządzali swoją gospodarką jak efektywnie mordują to byliby potęgą gospodarczą świata. A tak „ruski mir” cuchnie trupem…

Genia

Wołyń 1943r., to też było LUDOBOJSTWO !!!!!!
Brak słów na okrucieństwo ze Ukraińskiej Bandy Nacjonalistycznej.
Zostawiam to bez komentarza.
Do dzisiaj nie usłyszeliśmy oficjalnych przeprosin ze strony władzy ukraińskiej, ……. ,ale to też w pewnym sensie za przyzwoleniem obecnej władzy, co mnie bardzo niepokoi
i dziwi. Brak szacunku i pamięci dla okrutnie i bestialsko pomordowanych szczególnie bezbronnych, małych dzieci i starszych ludzi. To wszystko woła o pomstę do nieba. Gdzie podziała się pamięć i szacunek dla TYCH LUDZI !!!! ?

Mazowszanin

Ani słowa o tym że od początku ta OUN to była agentura Abwehry i oni byli sterowani i finansowani przez niemiecki wywiad zaraz po tym jak Polska odzyskała niepodlełość to te kanalie ukraińskie zaczęły służyć niemcom.
Też ani słowa o bydlęciu o imieniu Dmytro Kłaczkiwski który jest uważany za pomysłodawcę tej zbrodni.

debil

„zdefraudowało wartość ludzkiego życia”
polska to trudna język

rozum

artykuł nasuwa następujące wnioski: zawsze ale to zawsze należy zniszczyć nacjonalizm w zarodku w każdym kraju patrz ten zryp od marszów niepodległości nawet nie wiem jak się nazywa twarz tęskniąca za rozumem a po drugie historia powinna nas uczyć i przestrzegać a nie ciągle dzielić a prawda jest taka ,że nie usprawiedliwiam okrucieństw popełnionych przez UPA ale ten konflikt nie wziął się z niczego , bo zawsze jest przyczyna i zaczyna narastać aż do wybuchu oby między nami i naszymi sąsiadami już nigdy nie doszło do takich scen

  Maria

  Uważam, ze Ukraina powinna się rozliczyć i to koniecznie. Nie rozumiem tych co piszą, że Polska też jest winna.
  To kraje zaborcze tak podzieli Europę, abyśmy się sami wyniszczyli i wspominali jak to dobrze było pod zaborami.
  pracowałam w Luksemburgu i tam rozmawia się w 3 językach: niemieckim (choć nie lubią Niemców), francuskim i
  luksemburskim, który dopiero został wprowadzony w 1974r. jako oficjalny język w szkołach i urzędach. Choć Luksemburczycy swój język nie używali, to nigdy nie walczyli tak okrutnie za to, że ich ojczysta mowa była wycofana z życia publicznego. Więc, dlaczego Ukraińcy tak okrutnie mścili się na dzieciach, kobietach ? Skąd w nich taka nienawiść była ? To byli zwierzęta, fałszywi ludzie, chwiejni, raz słuchali bolszewików, którzy zgotowali im 3 głody, a potem nazistów. Takim ludziom się nie ufa !!! Tak nas skrzywdzili, bezbronne, niewinne dzieci. Teraz historia zatacza krąg.
  Teraz Putin, ich Wielki Brat płaci Im za nasze Krzywdy. BÓG nie jest rychliwy, ale Sprawiedliwy. Pamiętajmy, aby uczyć się prawdziwej, nie zakłamanej historii, aby nasze dzieci nie były wychowywane w nienawiści do NIKOGO !
  Szanujmy się. Pozdrawiam.
  Więc dlaczego Ukraincy

Xyz

Tyle zbrodni, ludobójstwa Polska przeszła a jeszcze pomagają tym bandytom i na dodatek wpuścili ich do Polski. Polska powinna pogonić ich z naszej Ziemi Polskiej i niech wracają do siebie bandyci, mordercy tyrani, czy nikt nie widzi że przez nich Polska upada i przez nich dojdzie do wojny w Polsce ludzie zacznijcie myśleć także też ci co wykłucją się w rządach o stołki, ile rodaków zginęło przez takich co wpuścili do Polski i przez nich my polacy musimy biedować i cierpieć dalej, niech wracają tam skąd przyszli, bo będzie jeszcze gorzej gdy będą stacjonować w Polsce nie chcemy takich u nas wynocha z Polski

  obserwator

  Ale, bełkot!!!

Fan

Trzeba rozmawiać i szukać przyczyn mordu ,którego nic nie usprawiedliwia ,

Jewhen Konowalec

Zastanawiam się czy ukraiński przywódca lider Jewhen Konowalec był żydem? Jakiego pochodzenia był ten człowiek jest to bardzo ważne dla mnie bo badam tą sprawę.

Zobacz również

Druga wojna światowa

Dlaczego ukraińscy mężowie zabijali swoje polskie żony?

Kiedy czytamy o zbrodni wołyńskiej, słowa „I że cię nie opuszczę aż do śmierci” nabierają zupełnie nowego wydźwięku. W tych mrocznych czasach można było zginąć...

9 października 2016 | Autorzy: Aleksandra Zaprutko-Janicka

Druga wojna światowa

Inne oblicze Rzezi Wołyńskiej. Ilu Ukraińców ratowało życie Polakom?

Ich heroizm często był anonimowy. Płacili za niego własnym życiem i nie ma dla nich miejsca w niczyjej pamięci. Ówcześni Ukraińcy uważali ich za zdrajców. Polacy...

5 września 2016 | Autorzy: Katarzyna Barczyk

Dwudziestolecie międzywojenne

Stalin nie potrzebował Hitlera. Wiemy jak zareagowałby Zachód, gdyby ZSRR sam zaatakował Polskę

Anglicy, Francuzi i Amerykanie tak naprawdę niewiele robili sobie z demokracji i praw człowieka. Gdyby ZSRR uderzył na Polskę przed 1939 rokiem, zachodnie gazety zaraz...

7 maja 2016 | Autorzy: Katarzyna Barczyk

Zimna wojna

Zemsta Putina. To Ukraińcy rozmontowali Związek Radziecki

Rosyjski prezydent do dzisiaj nie może przeboleć rozpadu ZSRR. Efekty widzimy zaraz za naszą wschodnią granicą. Aby zrozumieć dzisiejszą wojnę w Donbasie, trzeba cofnąć się w...

15 września 2015 | Autorzy: Roman Sidorski

Dwudziestolecie międzywojenne

Wrocławski historyk udowadnia: Polacy sami wepchnęli Ukraińców w ramiona Hitlera!

Relacje polsko-ukraińskie nie układały się cukierkowo odkąd tylko powstała Druga Rzeczpospolita. Do eskalacji wewnętrznego konfliktu doszło jednak przed samym wybuchem II wojny światowej. Historyk Jan...

4 lipca 2015 | Autorzy: Roman Sidorski

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.