Ciekawostki Historyczne

W V wieku n.e. zakończyły się zasadnicze procesy demograficzne kształtujące strukturę genetyczną populacji zamieszkującej w X-XII wieku n.e. obszar współczesnej Polski. Do ukształtowania się struktury genetycznej mieszkańców państwa Piastów nie była konieczna żadna dodatkowa migracja mająca miejsce po V wieku n.e. – wynika z badań naukowców pod kierownictwem prof. Marka Figlerowicza.

W minionym tygodniu na łamach „Genome Biology” ukazała się praca „Genetic history of East-Central Europe in the first millennium CE”, która stanowi – jak przekonują badacze – „punkt zwrotny w ponad 200‑letniej, gorącej dyskusji toczącej się wokół najbardziej zasadniczych kwestii związanych z pochodzeniem Słowian zachodnich w tym społeczeństwa państwa Piastów”.

Autorami tego przełomowego dla zrozumienia historii środkowo-wschodniej Europy artykułu są biolodzy, archeolodzy i historycy, tworzący interdyscyplinarny zespół badawczy, działający pod kierownictwem prof. Marka Figlerowicza w ramach projektu „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”. W badania zaangażowani byli naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, a także z wydziałów Biologii i Historii UAM.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prof. Marek Figlerowicz przypomniał, że jeśli chodzi o pojawienie się i obecność Słowian w naszej części Europy – obowiązują dwie skrajne hipotezy. „Od 200 lat toczy się bardzo zażarta dyskusja, czy obowiązującą teorią jest hipoteza autochtoniczna, czy allochtoniczna. Autochtoniczna zakłada, że Słowianie żyli tu od zawsze, natomiast hipoteza allochtoniczna zakłada, że kiedyś tu żyli Germanie, po okresie wielkich wędrówek ludu, oni opuścili nasze tereny, a przyszli w to miejsce Słowianie” – powiedział.

Plemiona na terenie obecnej Polski

Zespół publikujący w „Genome Biology” pokazał zaś, „że obie te hipotezy są nieprawdziwe” – podsumował naukowiec. – „Bo nie jest prawdą, że żyli tu Słowianie; tu po prostu mieszkali ludzie, którzy byli bardzo podobni do generalnie wszystkich innych sąsiadów żyjących u południowego wybrzeża Bałtyku, czyli na terenie współczesnej Polski żyli ludzie, którzy byli podobni do ludzi z północnych Niemiec, byli podobni do tych, którzy żyli w Danii w tamtym okresie, czyli 2000 lat temu, byli podobni do Litwy, Łotwy – czyli tamtych ludzi też tamtych czasów”.

Nowe ustalenia nawał on „przełomem w badaniach”.

Profesor zaznaczył, że badania pokazały, że „na tereny współczesnej Polski, mniej więcej w pierwszych wiekach, przyszła chyba nieduża migracja z północy, która jeszcze więcej tego komponentu północnego wprowadziła na nasze ziemie”. Dodał, że przybysze wędrowali przez Polskę z mniej więcej okolic Gdańska, wzdłuż Wisły, a potem Bugu do południowo-wschodniej granicy obecnej Polski – tam, gdzie leży Masłomęcz, mieszając się z ludnością lokalną. „Gdy badamy tę ludność, która tworzyła tę grupę masłomęcką – czyli tę grupę migrantów z północy mieszających się z lokalną ludnością – to wówczas się okazuje, że to mniej więcej jest taka sama ludność, jak ta, która tworzyła państwo Piastów” – opisał.

Zwrócił przy tym uwagę, że „o ile mogliśmy badać imigrantów z północy – ponieważ oni (…) nie dokonywali kremacji, tylko grzebali swoich zmarłych – o tyle dla ludności miejscowej cały czas kremacja była głównym obrządkiem pogrzebowym, także nie było możliwości, żeby znaleźć jakieś dane, które by opisywały tę ludność lokalną”.

„I to, co nam się udało zrobić, to właśnie to, że obserwowaliśmy migrantów, którzy przechodzili przez Polskę i mieszali się z ludnością lokalną. I te domieszki pokazywały nam, kim była ta ludność lokalna. Okazuje się, że ta ludność była generalnie podobna do tych, którzy żyli wzdłuż całego południowego wybrzeża Bałtyku. I mieszanka dała wszystko, co jest potrzebne, żeby powstało społeczeństwo państwa Piastów. To pokazuje, że wszystkie twory, które ludzie wymyślali – Goci, Słowianie itd., że to tylko pojęcia, one nie mają dużo wspólnego z genetyką i historią biologiczną tych ludzi” – zaznaczył.

W trakcie poniedziałkowej konferencji podkreślono, że upadek Cesarstwa zachodniorzymskiego pod naporem plemion barbarzyńskich doprowadził do powstania w Europie całkowicie nowych struktur politycznych i etnicznych.

„O ile historyczne wydarzenia i procesy leżące u podstaw transformacji od starożytności do chrześcijaństwa na terenach Cesarstwa są stosunkowo dobrze rozpoznane, o tyle nadal niewiele wiemy na temat przemian, które zachodziły równolegle na terenach nienależących do nowo powstałej wspólnoty chrześcijańskiej. Jednym z takich wydarzeń, które ciągle wzbudza liczne kontrowersje, jest pojawienie się Słowian w Europie Środkowej. W celu jego wyjaśnienia sformułowane zostały przed wieloma laty dwie przeciwstawne hipotezy. Pierwsza, hipoteza allochtoniczna, głosi, że Słowianie przybyli do tego rejonu Europy nie wcześniej niż w VI wieku n.e. natomiast druga, hipoteza autochtoniczna, zakłada, że Słowianie zamieszkiwali tereny między Odrą a Wisłą na długo przed Okresem Wędrówek Ludów, tradycyjnie datowanym na między 375 rokiem n.e. (najazd Hunów na Europę) a 568 rokiem (podbój Italii przez Longobardów)” – podkreślono.

Jak też wskazano, zebrane dotychczas dane wskazują, że pod koniec okresu późnego neolitu, 3700-1800 p.n.e., struktury genetyczne populacji zamieszkujących Europe Środkową ustabilizowały się i pozostały w dużej mierze niezmienione do końca epoki brązu, 1800-700 p.n.e. W okresie tym trzy główne komponenty genetyczne tworzyły genomy mieszkańców Europy centralnej. Pierwszy komponent związany był z mezolitycznymi zachodnimi łowcami-zbieraczami, którzy przybyli do Europy około 14 tysięcy lat temu. Drugi z neolitycznymi rolnikami anatolijskimi, którzy migrowali do Europy 7-8 tys. lat temu. Trzeci z pasterzami znad Morza Kaspijskiego i Czarnego, którzy rozprzestrzenili się w Europie 4-5 tys. lat temu.

Elekcja Piasta na księcia

Jak tłumaczył w trakcie konferencji prof. Marek Figlerowicz, „zagadnienia związane z późniejszym kształtowaniem się historii genetycznej środkowo-wschodniej Europy przez lata pozostawały kwestią otwartą, głównie ze względu na brak odpowiedniego materiału do badań archeogenomicznych. Kremacja zmarłych była bowiem powszechnym w tym rejonie obrządkiem pogrzebowym od epoki brązu aż do średniowiecza”.

„Aby rozwiązać ten problem – wskazał profesor – wykorzystaliśmy fakt, że w pierwszych wiekach n.e. na terenach współczesnej Polski inhumacja (grzebanie zwłok) stała się dominującą praktyką pogrzebową wśród ludności związanej z kulturą wielbarską. Populacja ta istniała w dorzeczu Wisły między I a V wiekiem n.e. Większość teorii łączy jej powstanie z migracją północnych ludów zwanych potocznie Gotami”.

Dodał, że dotychczasowe badania archeologiczne wskazują, że do V wieku n.e. imigranci z północy żyli obok praktykującej kremacje ludności lokalnej, związanej z wcześniej powstałą kulturą przeworską. Końcowy etap współistnienia kultur wielbarskiej i przeworskiej na terenach obecnej Polski przypadł na okres wędrówek ludów. Po jej zakończeniu kultury materialne na tym terenie stały się bardziej jednorodne, a archeolodzy powszechnie utożsamiają je ze Słowianami, którzy nadal praktykowali kremację zmarłych aż do chrztu pierwszej polskiej dynastii rządzącej (w 966 roku n.e.).

Biorąc pod uwagę te fakty, poznańscy naukowcy postanowili skoncentrować swoje wielokierunkowe badania archeogenomiczne na dwóch populacjach, które w przeszłości zamieszkiwały obszar współczesnej Polski. Pierwszą populację tworzyli przedstawiciele kultury wielbarskiej. Drugą populację stanowili reprezentanci społeczeństwa państwa Piastów.

Badania objęły 474 osoby pochowane na 27 cmentarzyskach. Dla 197 z nich zdołano uzyskać dane całogenomowe.

Badania objęły 474 osoby pochowane na 27 cmentarzyskach. Dla 197 z nich zdołano uzyskać dane całogenomowe.

„Przeprowadzone analizy wykazały, że populacje wiązane z kulturą wielbarską tworzyli głównie migrujący z północy mężczyźni oraz lokalne kobiety. Ponadto stwierdziliśmy, że w genomach osób będących mieszanką przybyszów z północy oraz ludności lokalnej, znajdują się praktycznie wszystkie komponenty genetyczne obecne w genomach populacji tworzącej społeczeństwo państwa Piastów.

Oznacza to, że już w V wieku n.e. zakończyły się zasadnicze procesy demograficzne kształtujące strukturę genetyczną populacji zamieszkującej obszar współczesnej Polski w X-XII wieku n.e. Innymi słowy, rezultaty naszych badań wskazują, że do ukształtowania się struktury genetycznej mieszkańców państwa Piastów, nie była konieczna żadna dodatkowa migracja mająca miejsce po V wieku n.e. Przedstawione wyniki są zatem zgodne z hipotezą zakładającą genetyczną kontynuację w pierwszym tysiącleciu n.e. na obszarze środkowo-wschodniej Europy” – podkreślili naukowcy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. (PAP)

Źródło: Nauka w Polsce,  Anna Jowsa

KOMENTARZE (27)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AdaM

Określenia „Słowianie”, „Germanie” powstały w oparciu o kwestie językowe. Nie wolno mieszać tych wyróżnień ani z kwestiami kulturowymi (stanowiącymi podstawę tego co dziś definiuje narody) ani z ciągłością pochodzenia biologicznego. Bo według wyróżnika językowego mieszkańcy Filipin są Anglikami a Arabowie północnej Afryki to Francuzi.

Jakub

Wypocone wnioski z badań. Polacy są to ci którzy przyszli a nie ci którzy tu już byli, jak właśnie badania potwierdziły.

  r

  Ale masz urojenia turboszkopie

Instytut Badania Semityzmu

Bosak z Konfederacji to faktycznie Mordechaj Jajko, żydowski przebieraniec.

  heh

  Do budy, PiSiorku.

   Wrt

   Konfederaci są tak samo warci siebie co pisowcy, więc proszę nie wtrącać tutaj polityki.

    BatNaBaranow

    Konfederaci to takie same ruskie onuce jak PO I obie te agenturalnego struktury nie mają nic wspólnego z jedyna polska partia jaka jest PiS

    Niesiołowski, Giertych, Kamiński to wszystko działacze agenturalnych narodowych struktur dziś wiernie stojących przy zdrajcy Tusku. Konfa powstała tylko po to by urwać trochę procent głosów PiS. A w Sejmie głosuję w większości jak PO I zajmuje się destabilizacja kraju i w sprawie pandemii czy w sprawie relacji z Ukraina. Byłem członkiem partii Mikkego jak i Tuska nigdy PIS. Wiem dobrze co pisze. Nigdy nie należałem do PIS a dziś całym sercem z nimi
    Agentura gra jednak na kompletniej głupocie milionów Polaków. Lata wycinania polskich elit przez Niemców I Sowietow dają się do dziś we znaki

Boleścic

No to jakie jest pochodzenie Piastów? Bo przeczytałem cały artykuł i ni słowa tam nie ma o tym?

  docXX

  No jak to jakie? Pochodzimy od Maryi, Królowej Polski…

  Tomasz

  Ludzkie.

Ja

Zdaje się, że autorom badań przyświecał cel osiągnięcia kompromisu: część popupacji stanowiących Protopolaków już była na badanym terytorium, a inna część populacji imigrowała z północy i wymieszała się z autochtonami. Czyli obie hipotezy są prawdziwe i jednocześnie obydwie fałszywe. Wilk syty i owca cała. To się nazywa „Nauka”.

Wrotycz

Serio? Na portalu o ambicjach naukowych nie odróżniacie „także” od „tak że”?

niepoprawny politycznie

„…którzy byli podobni do ludzi z północnych Niemiec, byli podobni do tych, którzy żyli w Danii w tamtym okresie, czyli 2000 lat temu, byli podobni do Litwy, Łotwy – czyli tamtych ludzi też tamtych czasów”.
Czyli co, najpierw stanowiliśmy jedn quasi naród i później podzieliliśmy się na nacje?
Raczej podobieństwo wynika z wcześniejszego wielowiekowego pokojowego kolonizowania się lub najeżdżania się różnych proto „pranacji”… Dalej jestem zatem autochtonistą :)
A turbolechici powiedzą: to kolejny „koronny” dowód na istnienie imperium Wielkiej Lechii ;)

  r

  Prawda zabolała turboszkopka.

Andrzej K.

Cyt.” Przedstawione wyniki są zatem zgodne z hipotezą zakładającą genetyczną kontynuację w pierwszym tysiącleciu n.e. na obszarze środkowo-wschodniej Europy. ”
Kontynuacja to rozwój czegoś, co już było, więc opcja autochtoniczna wygrywa. Tak trudno zrozumieć ten pseudo naukowy bełkot?
Gdy się nie ma o czym mówić, to ubiera się to w słowa. Wystarczy odsiać te bez wartości i voila!

  Leonardo

  Dokładnie. Badania potwierdziły teorię autochtoniczną. Na terenie Polski żyli Słowianie, domieszali się do tego Germanie z północy podążając wzdłuż Wisły. Nie wiem jakiego fikołka trzeba byłoby dokonać, żeby z tych badań wyciągać inny wniosek: „na początku I tysiąclecia na terenie Polski żyli ludzie, którzy mówili w jakimś języku, ale nie słowiańskim, między I a V w. Przyszli Germanie z północy. Później nikt już nie migrowali na te tereny, a z wymieszania języka nieslowianskich autochtonów i przybyłych Germanów powstal język slowiański”. Albo prof. Figlerowicz trochę ro zaowalowal. Pytanie dlaczego Może chciał wykazać nowatorstwo swoich badań, albo nie chciał drażnić wyznawców teorii o przybyciu Słowian na tereny Polski po Vw.

   Dyzzzma

   Odzyskałem nadzieję czytając ten komentarz, są badania, są wyniki, potwierdzają to że słowianie mieszkają w okolicach Wisły od przynajmniej początku naszej ery, potwierdzają też „przemarsz” ze Skandynawii na południe German z plemienia Gotów – tyle. Potem zjechałem do sekcji komentarzy i stwierdzam że jak Bóg dał człowiekowi rozum i mózg, tak niektórych pokarał anty-rozumem i anty-mózgiem ,coś jak materia i słynna hipotetyczna anty-materia we wszechświecie, choćby niektórym wcisnąć dowody pod nos, to i tak powiedzą że z fusów z kawy wywróżono inaczej i koniec tematu. Potem zobaczyłem ten komentarz i cieszę że ktoś jednak oprócz mnie potrafi wyciągać normalne – racjonalne wnioski. Pozdrawiam

   Dyzzzma

   Odzyskałem nadzieję czytając ten komentarz, są badania, są wyniki, potwierdzają to że słowianie mieszkają w okolicach Wisły od przynajmniej początku naszej ery, potwierdzają też „przemarsz” ze Skandynawii na południe German z plemienia Gotów – tyle. Potem zjechałem do sekcji komentarzy i stwierdzam że jak Bóg dał człowiekowi rozum i mózg, tak niektórych pokarał anty-rozumem i anty-mózgiem ,coś jak materia i słynna hipotetyczna anty-materia we wszechświecie, choćby niektórym wcisnąć dowody pod nos, to i tak powiedzą że z fusów z kawy wywróżono inaczej i koniec tematu. Potem zobaczyłem ten komentarz i cieszę że ktoś jednak oprócz mnie potrafi wyciągać normalne – racjonalne wnioski. Pozdrawiam.

mieeetek

Czyli nie od małpy?

Patapik

Z tych badań wynika że jesteśmy mieszanką ludów kultury Wielbarskiej i z Przeworskiej czyli ludów z północy i wschodu znajdujących się tu od V w n.e. Przynajmniej pod kontem genetycznym. Czego nie rozumiecie? Obie wywodzą się z ziem które w preszlosci byly zamieszkiwane przez ludy lokalne jedne z północy drugie ze wschodu. W przyszłości z części z nich zostało utworzone państwo Piastów. Zresztą w tamtym czasie (V w n.e ) na północy obecnych Niemiec i Danii zyly też ludy słowiańskie z których powstał później związek Wielecki.

ddd

W całej Europie środkowowschodniej ludzie byli jednorodni, i da się zauważyć domieszkę gocka i to jest tożsame genetycznie ze społeczeństwem Piastów. Zatem jeśli Słowianie będący częścią tej jednorodności przybyli z dowolnego zakątka to niby dlaczego taka migracja miałaby być widoczna w materiały genetycznym?

baba

Nie rozumiem, czemu tematy historyczne, tematy dotyczące pochodzenia jakiejś nacji, kończą się politycznymi wyzwiskami. Ludzie, to nie ta strona. Spadajcie na inne. Ja z ciekawością czytam wszelkie nowinki na temat pochodzenia różnych narodowości, choć nie ze wszystkimi się zgadzam. Pozdrawiam rozsądnych

  JestemzPL

  Przecież od razu widać, że to jakieś zakompleksione osoby nie potrafiące i nawet nie starające się być subiektywnymi sędziami tego nad czym akurat przyszło im rozmyślać w swojej główce.
  Jak widać nie mogą się też pogodzić, że wszyscy są genetycznie podobni i wplątują w to zupełnie nieistotne prywatne dywagacje.
  To właśnie Polacy.

   Zorro

   My Polacy złote ptacy!

Roman

Piast ,to nazwa stworzona na potrzebę w pewnym czasie moi drodzy . Nie ma żadnych dowodów na istnienie takiego rodu

  Totmes

  No nie licząc kronik i dokumentów z okresu to faktycznie nie ma. Radze wziąć tabletki.

Robert

Czyli ktoś podjął próbę ustalenia skąd pochodzą Piastowie i jakie ludy żyły na terenie obecnej Polski i po wykonaniu kilkuset badań szczątek generycznych nie uzyskał żadnych nowych wyników by wyciągnąć nowe i ostatecznie wnioski w tej sprawie? To przykre, że wciąż tak mało wiemy.

Zobacz również

Średniowiecze

Palili grody i przymusowo przesiedlali ludność. W Wielkopolsce terror pierwszych Piastów przetrwało zaledwie 13 z 90 osad

Za panowania Lestka i Siemomysła przelano mnóstwo słowiańskiej krwi. Model działania pierwszych Piastów można porównać do bandytów na Dzikim Zachodzie.

28 października 2023 | Autorzy: Michael Morys-Twarowski

Barbarica. Tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich

Brakujący rozdział naszej historii.

13 października 2023 | Autorzy: Redakcja

Historia najnowsza

Wielokulturowy Poznań – wystawa Siła spotkania

W tym roku przypada 770 rocznica lokacji Poznania. Skąd pochodzili ludzie, którzy tworzyli miasto? O tym, że była to nie tylko lokalna ludność, ale także...

9 sierpnia 2023 | Autorzy: Redakcja

Średniowiecze

Czas powitać wiosnę! Jak to zrobić po słowiańsku?

Celebracja Jarych Godów trwała kilka dni, a rozpoczynała się w okolicy równonocy wiosennej. Święto było związane z odejściem zimy. Jak je obchodzono?

19 marca 2023 | Autorzy: Gabriela Bortacka

Słowiańskie demony wodne

Demony wodne występujące w wierzeniach Słowian były jednymi z najbardziej niebezpiecznych i złośliwych. Występowały w rejonach bagien, rzek i jezior. Ich ofiarami padali najczęściej ludzie...

6 stycznia 2022 | Autorzy: Bartłomiej Gajek

Starożytność

„Kobiety krają sobie ręce i twarze nożem”, a później idą za zmarłym na stos. Dawne Słowianki umierały wraz ze swoimi mężami...

Określenie „do grobowej deski” w tym przypadku brzmi wyjątkowo dosłownie. Słowiańskie żony umierały wraz ze swoimi mężami. Opisy arabskich kupców i średniowiecznych dziejopisów pełne są...

27 lipca 2021 | Autorzy: Marcin Moneta

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.