Kontrowersje, odkrycia, bohaterowie i łajdacy. Fascynujące opowieści na każdy dzień od najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce

Regulamin konkursów przeprowadzanych w serwisie „Ciekawostki historyczne”

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania konkursów ogłaszanych na stronach serwisu „Ciekawostki historyczne”, a dla których nie ustanowiono odrębnych regulaminów.
 2. Organizatorem konkursów jest redakcja serwisu „Ciekawostki historyczne” będąca częścią Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30‑105, ul. Kościuszki 37 (KRS0000064794).
 3. Sposób zgłoszenia udziału w konkursie, treść zadania konkursowego, termin przewidziany na jego wykonanie oraz rodzaj i ilość nagród określa ogłoszenie o konkursie,
 4. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać podane dodatkowe zasady regulujące przebieg, uczestnictwo lub rozstrzygnięcie ogłaszanego konkursu. Zasady podane w ogłoszeniu o konkursie mają pierwszeństwo przez zasadami regulaminu.
 5. Listę nagrodzonych uczestników (laureatów) organizator ogłasza po upływie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania zadania konkursowego.
 6. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie jest zobowiązana zawrzeć w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz inne dane, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego.
 8. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do konkursu.
 9. Zgłoszenie do konkursu uznaje się za złożone jeśli w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie dotarło do organizatora.
 10. Jeśli zadanie konkursowe ma postać pytań zamkniętych lub pytań co do faktów to nagrody przyznawane są w drodze losowania wśród wszystkich uczestników, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi.
 11. Jeśli zadanie konkursowe polega na napisaniu opinii, recenzji lub innego tekstu to nagrody przyznawane są przez jury wyłaniane przez organizatora. Jury bierze pod uwagę poprawność merytoryczną odpowiedzi, oryginalność i poprawność językową.
 12. Nagrody są wysyłane (pocztą lub kurierem) w terminie do dni 30 roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 13. W celu dostarczenia nagrody uczestnik może być poproszony o podanie numeru telefonu (potrzebnego do nadania przesyłki kurierskiej).
 14. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej. Zarazem organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy firmy dostarczającej przesyłki.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ta sama osoba udzieliła wielokrotnej odpowiedzi przy wykorzystaniu imion i nazwisk członków rodziny lub znajomych lub w inny sposób naruszyła warunki konkursu.
 16. Uczestnik, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, ma prawo zgłosić skargę organizatorowi w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników (w formie pisemnej, na adres korespondencyjny lub elektroniczny redakcji).
 17. Skargi rozpatruje organizator, a jego decyzja, podjęta w odpowiedzi na skargę ma charakter ostateczny. Organizator konkursu zobowiązuje się poinformować skarżącego o treści swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych przez siebie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu na potrzeby przeprowadzenia konkursu i dostarczenia nagród. W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich zmiany lub cofnięcia zgody na ich przetwarzania uczestnik może wysłać maila na adres ciekawostki@ciekawostkihistoryczne.pl. Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytutu Wydawniczy Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30‑105, ul. Kościuszki 37 (KRS0000064794). Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże podanie adresu poczty elektronicznej jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie, a nie podanie  imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu wyklucza możliwość otrzymania nagrody.
 19. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Każda taka zmiana wchodzi w życie z chwilą jej udostępnienia w serwisie „Ciekawostki historyczne”, jednak bez skutku dla trwających konkursów.
 20. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu.