Ciekawostki Historyczne

Regulamin konkursów przeprowadzanych w serwisie „Ciekawostki historyczne” obowiązujący od dnia 20 września 2018 roku

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady przebiegu, uczestnictwa i rozstrzygania konkursów ogłaszanych na stronach serwisu „Ciekawostki historyczne”, a dla których nie ustanowiono odrębnych regulaminów.
 2. Organizatorem konkursów i administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest redakcja serwisu „Ciekawostki historyczne” będąca częścią Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30‑105, ul. Kościuszki 37 (KRS0000064794), e-mail ciekawostki@ciekawostkihistoryczne.pl
 3. Sposób zgłoszenia udziału w konkursie, treść zadania konkursowego, termin przewidziany na jego wykonanie oraz rodzaj i ilość nagród określa ogłoszenie o konkursie.
 4. W ogłoszeniu o konkursie mogą zostać podane dodatkowe zasady regulujące przebieg, uczestnictwo lub rozstrzygnięcie ogłaszanego konkursu. Zasady podane w ogłoszeniu o konkursie mają pierwszeństwo przez zasadami regulaminu.
 5. Osoba zgłaszająca swój udział w konkursie jest zobowiązana zawrzeć w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane, o których mowa z ogłoszeniu o konkursie.
 6. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego.
 7. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do konkursu.
 8. Zgłoszenie do konkursu uznaje się za złożone jeśli w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie dotarło do organizatora.
 9. Jeśli zadanie konkursowe ma postać pytań zamkniętych lub pytań co do faktów to nagrody przyznawane są w drodze losowania wśród uczestników, którzy udzielili wszystkich prawidłowych odpowiedzi.
 10. Jeśli zadanie konkursowe polega na napisaniu opinii, recenzji lub innego tekstu to nagrody przyznawane są przez jury wyłaniane przez organizatora. Jury bierze pod uwagę poprawność merytoryczną odpowiedzi, oryginalność i poprawność językową.
 11. Listę nagrodzonych uczestników (zawierającą imię i nazwisko) organizator ogłasza po upływie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania zadania konkursowego.
 12. Prawidłowe rozwiązania konkursu oraz lista nagrodzonych uczestników są ogłaszane są wyłącznie newsletterze prowadzonym przez organizatora.
 13. Po ogłoszeniu wyników, osoby nagrodzone przesyłają organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej ciekawostki@ciekawostkihistoryczne.pl adres korespondencyjny i numeru telefonu w celu nadania przesyłki kurierskiej. Nie podanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników jest równoważne z rezygnacją z nagrody, które nie są przyznawane innym uczestnikom.
 14. Nagrody są wysyłane w terminie do dni 30 roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 15. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ta sama osoba udzieliła wielokrotnej odpowiedzi przy wykorzystaniu imion i nazwisk członków rodziny lub znajomych lub w inny sposób naruszyła warunki konkursu.
 17. Uczestnik, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, ma prawo zgłosić skargę organizatorowi w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników (w formie pisemnej, na adres korespondencyjny lub elektroniczny redakcji).
 18. Skargi rozpatruje organizator. Organizator konkursu zobowiązuje się poinformować skarżącego o treści swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi.
 19. Dane uczestników będą przetwarzane w celu: przeprowadzeniu Konkursu (podstawa prawna: niezbędność dla realizacji Konkursu), archiwizacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes organizatora). W przypadku zapisu na usługę newsletter, adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany na podstawie uzasadnionego interesu organizatora w postaci promocji treści zamieszczonych na portalach prowadzonych przez organizatora.
 20. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: usług kurierskich/pocztowych usług, usług promocyjnych, usług informatycznych i innych niezbędnych do realizacji Konkursu lub newslettera.
 21. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników); 2) do czasu rezygnacji z usługi newsletter, w razie zapisu na tę usługę.
 22. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 23. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iodo@znak.com.pl
 25. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Każda taka zmiana wchodzi w życie z chwilą udostępnienia w serwisie „Ciekawostki historyczne”, jednak bez skutku dla trwających konkursów.

Najciekawsze historie wprost na Twoim mailu!

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na otrzymywanie informacji z serwisu Lubimyczytac.pl w tym informacji handlowych, oraz informacji dopasowanych do twoich zainteresowań i preferencji. Twój adres email będziemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych w formie newslettera. Więcej informacji w Polityce Prywatności.